Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Служба у справах дітей

Адреса: 77401, м. Тисмениця,

вул. Галицька, 17, каб. 401,

тел. (03436) 2-41-33

e-mail: ssd-tsm@ukr.net

Служба у справах дітей районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації та службі у справах дітей обласної державної адміністрації. У своїй діяльності служба керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім’ямолодьспорту, рішеннями голів обласної, районної державних адміністрацій, наказами начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації.       

Основними завданнями служби є:

- реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

- розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

- координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

- забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

- здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

- ведення державної статистики щодо дітей;

- ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

- надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

- улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

- підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

- визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

Служба відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує розроблення і здійснення на відповідній території заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

2) надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

3) сприяє усиновленню,влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

4) подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

5) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;

6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах Державного департаменту з питань виконання покарань, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;

7) разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює передовий міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

8) надає організаційну і методичну допомогу притулкам для дітей, центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційним центрам (дитячим містечкам), здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю;

9) організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

10) розробляє і подає на розгляд районної державної адміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей;

11) веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

12) надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

13) готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

14) проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

15) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;

16) бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

17) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

18) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

19) розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;

20) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

21) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

Служба має право:

- приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

- отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

- отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

- звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

- проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

- порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади;

- влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення;

- вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;

- перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

- представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

- запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;

- порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді;

- укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями;

- скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

- проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;

- визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;

- розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

- відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

6. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами.

Функції щодо проведення процедури усиновлення, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей покладаються на окремий підрозділ, який утворюється у складі служби. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється залежно від кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб.

Начальник служби у справах дітей районної державної адміністрації

Моздір Оксана Григорівна

2001 – спеціаліст І категорії оргвідділу РДА

2006 – головний спеціаліст оргвідділу РДА

2007- провідний спеціаліст сектору з питань усиновлення, опіки, піклування та сімейних форм виховання дітей служби у справах дітей РДА

з 2007– завідувач сектору з питань усиновлення, опіки, піклування та сімейних форм виховання дітей служби у справах дітей РДА

з 2013 - начальник служби у справах дітей.

Завідувач сектору з питань усиновлення, опіки, піклування та сімейних форм виховання дітей служби у справах дітей РДА 

Меківка Світлана Анатоліївна

2008 – провідний спеціаліст служби у справах дітей РДА

з 2009 - головний спеціаліст сектору з питань усиновлення, опіки, піклування та сімейних форм виховання дітей служби у справах дітей РДА

з 2013 – завідувач сектору з питань усиновлення, опіки, піклування та сімейних форм виховання дітей служби у справах дітей РДА

При службі у справах дітей районної державної адміністрації функціонують:

- Комісія з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації, яка є консультативним дорадчим органом, утворена головою районної державної адміністрації. Основним завданням, якої є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

- Координаційна рада у справах дітей, яка є консультативним дорадчим органом при районнiй державнiй адмiнiстрацiї i створена для координацiї дiяльностi державних структур та громадських органiзацiй у сферi соцiально-правового захисту та профiлактики правопорушень серед дітей.

Єдина інформаційно-аналітична система «Діти»

Метою створення СЗІ ЄІАС "Діти" є:

· організаційне забезпечення робіт з впровадження, керування комплексною системою захисту інформації (далі - КСЗІ), що обробляється в ЄІАС "Діти";

· здійснення контролю за функціонуванням КСЗІ;

· надання пропозицій щодо модернізації КСЗІ ЄІАС "Діти";

· експлуатація, обслуговування, підтримка працездатності КСЗІ та контроль за станом захищеності інформації в ЄІАС "Діти".

У своїй роботі СЗІ ЄІАС "Діти" районного рівня взаємодіє з СЗІ регіонального рівня.

Комісія з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації


Інформація

про роботу служби у справах дітей райдержадміністрації за 2016 рік

 

З метою ефективної реалізації законодавства, спрямованого на забезпечення соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності і безпритульності у районі створені і функціонують:

- комісія з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації;

- координаційна рада районної державної адміністрації з питань дітей.

Протягом 10 місяців 2016 року проведено 13 засідань комісії з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації, на яких розглянуто 114 справ.

По даних справах прийнято відповідні рішення.

Проведено чотири засідання координаційної ради районної державної адміністрації з питань дітей, розглянуто питання:

- про хід виконання районної цільової програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на                        2016-2020 роки;

- про забезпечення житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- виконання рішень координаційної ради райдержадміністрації з питань дітей;

- про захист прав та інтересів дітей з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. Попередження насильства та жорстокого поводження з дітьми;

- про соціальну роботу із військовослужбовцями і їх сім’ями та особами переміщеними із окупованих територій;

- аналіз проведення правовиховної роботи в навчальних закладах за 2015-2016 навчальний рік.

- про попередження дитячої бездоглядності та безпритульності. Аналіз проведення рейду «Діти вулиці» за І півріччя 2016 року.

- про проведення всеукраїнського профілактичного заходу «Урок».

- про виконання рішень координаційної ради райдержадміністрації з питань дітей за ІІ квартал.

По даних справах прийнято відповідні рішення.

Працівники служби у справах дітей районної державної адміністрації взяли участь у  91 засіданнях суду по цивільних та кримінальних справах в якості представника органу опіки та піклування районної державної адміністрації.

Ведеться журнал реєстрації участі працівників служби у судових засіданнях.

На території Тисменицького району проживає 16 592 дітей.

З  метою забезпечення соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності і безпритульності, профілактики правопорушень в дитячому та юнацькому середовищі службою у справах дітей районної державної  адміністрації ведеться облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. Станом на 20.12.2016 року на обліку перебуває:

- 99 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, з них:  91 – перебуває під опікою/піклуванням, 4 – в інтернатних закладах, 7 – в прийомних сім'ях;

- 39 дітей, які проживають у 18 сім’ях, які опинились у складних життєвих обставинах, з них: 7 – схильні до бродягування.

На території району функціонує 6 прийомних сімей, які мають на вихованні  14 дітей (в тому числі одна прийомна сім’я, яка переїхала із Луганської області).

Вживаються заходи щодо першочергового влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї громадян. За звітний період 8 дітям надано статус дитини, позбавленої батьківського піклування 6 дітей влаштовано проживати в сім’ї опікунів, 2 – в прийомну сім’ю. 16 дітей даної категорії зняти з обліку, з них: 19 – у зв’язку із досягненням повноліття, 1 – у зв’язку із одруженням.

Службою у справах дітей районної державної адміністрації здійснюється контроль за умовами проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ях опікунів, піклувальників, в прийомних сім’я та сім’ях усиновлювачів. Житлові умови дітей задовільні.

З метою недопущення порушення прав та інтересів дітей, виявлення дітей, які залишились без батьківського піклування, службою у справах дітей районної державної адміністрації проводяться рейди-перевірки «Діти вулиці», «Урок», рейди-перевірки торгових та розважальних закладів. В результаті перевірок:

- обстежено умови проживання 114 сім’ї, які мають на вихованні неповнолітніх дітей:

- 19 дітей (із 13 сімей) поставлено на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- порушено 5 справи про позбавлення батьківських прав батьків відносно 10 дітей;

- порушено 2 справи про відібрання 3 дітей у батьків без позбавлення батьківських прав.

 - виявлено 5 дітей, які без поважних причин не відвідують начальні заклади.

Працівниками служби у справах дітей районної державної адміністрації з дітьми та батьками проведено профілактичні бесіди та вжито відповідних заходів для повернення дітей до навчання. Батьків попереджено про адміністративну і кримінальну відповідальність за неналежне виконання батьківських обов’язків.

Ведеться постійна співпраця з Івано-Франківським обласним центром соціально-психологічної реабілітації дітей та з міжрегіональним центром соціально-психологічної реабілітації дітей в Івано-Франківській області (с. Мединя Галицького району). Протягом звітного періоду в дані установи влаштовано 19 дітей (13 - доставлено працівниками Тисменицького відділу поліції, 3 – за заявою матері,  3 – за заявою дитини).

Працівниками служби у справах дітей районної державної адміністрації здійснюються виїзди в загальноосвітні школи району, з 19 учнями проведено  індивідуальні профілактичні бесіди на правову тематику. На даний час на обліку в Тисменицькому відділі Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області перебуває 2 дітей. Працівниками служби спільно з працівниками поліції з неповнолітніми проводяться індивідуальні профілактичних розмови, попереджено про відповідальність згідно з чинним законодавством за вчинення злочинів та правопорушень. Також, проводиться спілкування з батьками неповнолітніх, які вчинили злочини для додаткового контролю за дітьми та виховного впливу. Неповнолітніх, які б повторно вчинили злочин не виявлено.

З метою запобігання продажу алкогольних і тютюнових виробів неповнолітнім службою у справах дітей районної державної адміністрації розроблено інформаційні довідки, які розповсюджено серед керівників і продавців торгових закладів.

Відділом у справах молоді та спорту, освіти районної державної адміністрації протягом звітного періоду в таборах України оздоровлено 33 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування: 3 – в Українському дитячому центрі «Молода гвардія» (м. Одеса), 10 – в позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Прикарпатські зорі» с. Слобода Коломийського району, 9 – позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Лімниця» с. Вістова Калуського району, 11 – в туристично-оздоровчому комплексі «Едельвейс» с. Микуличин Яремчанської міської ради. 

54 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, охоплено відпочинком в пришкільних таборах району.   

В рамках благодійної акції «Великдень у кожну хату» працівниками служби у справах дітей районної державної адміністрації спільно з територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах  надано продуктові набори.

З нагоди Дня захисту дітей та в рамках районної акції «Спорт замість вулиць» 22.05.2015 року на базі Тисменицької ДЮСШ службою у справах дітей, відділом у справах молоді та спорту районної державної адміністрації на базі Тисменицької дитячо-юнацької спортивної школи проведено першість району з настільного тенісу, шахів, шашок, боротьби дзюдо. В заході взяли участь понад 60 дітей. 30 учасників, які стали переможцями нагороджено медалями.

05.06.2016 року у м. Тисмениця службою у справах дітей, районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з громадською організацією «Вокальна школа Лани Данчук» для дітей проведено святковий концерт, конкурси, вікторини. 50 найактивніших учасників було нагороджено пам’ятними медалями та грамотами.

25.05.2016 року в Народному домі м. Тисмениця проведено районне свято-зустріч голови районної державної адміністрації та голови районної ради з обдарованою учнівською молоддю «Ми – надія твоя Україно!», в ході якого грошові премії спільно із грамотами районного та обласного рівнів отримали найкращі учні – переможці олімпіад, конкурсів, фестивалів, спортивних змагань.

Службою у справах дітей районної державної адміністрації з метою надання допомоги у підготовці до навчального року 20 дітям, які опинились в складних життєвих обставинах, надано шкільне приладдя на суму 3 600 грн.

Службою у справах дітей до Дня Святого Миколая надано цукеркові подарунки дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які опинились в складних життєвих обставинах та дітям з багатодітних сімей на суму 20 000 грн.

Працівниками служби у справах дітей районної державної адміністрації забезпечується ведення Єдиної інформаційно-аналітичної системою «Діти». Здійснюється перевірка стану роботи та безпеки ЄІАС «Діти», робота з обліково-статистичними картками дітей.

Через засоби масової інформації, зокрема, районну газету «Вперед», сайт Тисменицького району, проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота із захисту прав, свобод та інтересів дітей, висвітлюється інформація стосовно проблемних питань, над якими працює служба.


Нормативно-правова база

Сімейний кодекс України

Конвенція ООН про права дитини від 20.11.1989

Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995 № 20/95-ВР

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей» від 30.08.2007 № 1068

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини» від 24.09.2008 № 866

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю» від 26.04.2002 № 565

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей» від 08.10.2008 № 905