Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Положення про апарат Тисменицької районної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження районної

державної адміністрації

 26.03.2018 № 198

 

 

Положення про апарат Тисменицької районної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Положення про апарат Тисменицької районної державної адміністрації розроблене на підставі законів України „Про місцеві державні адміністрації", „Про державну службу", Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.1999 року № 2263 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 року № 1270).

1.2. Апарат Тисменицької районної державної адміністрації (далі - апарат) є організаційно поєднаною сукупністю структурних підрозділів і посад, що забезпечує діяльність голови районної державної адміністрації, а також виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань.

1.3. Апарат Тисменицької районної адміністрації утворюється головою районної державної адміністрації в межах граничної чисельності, фонду оплати праці працівників і видатків на утримання районної державної адміністрації.

1.4. Апарат здійснює роботу щодо правового, організаційного, документального та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації, підготовки аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематичної перевірки виконання актів законодавства та розпоряджень обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації, надання методичної і практичної допомоги органам місцевого самоврядування.

1.5. Положення про апарат районної державної адміністрації, структура апарату, гранична чисельність працівників апарату в межах виділених асигнувань затверджуються розпорядженням районної державної адміністрації.

1.6.              Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, Регламентом районної державної адміністрації, Інструкцією з діловодства в Тисменицькій районній державній адміністрації та цим Положенням.

1.7.              Апарат очолює керівник апарату районної державної адміністрації, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації відповідно до Закону України "Про державну службу" та Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

1.8.              Апарат і структурні підрозділи апарату (управління, відділи, сектори) не є юридичними особами публічного права.

1.9.               Структурні підрозділи апарату здійснюють свої повноваження на підставі цього Положення та положень про структурні підрозділи апарату, які затверджуються головою районної державної адміністрації.

2.                        Основні завдання та функції аппарату.

Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

2.1.          Опрацьовує документи, що надходять до районної державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови, заступників голови районної державної адміністрації;

2.2.     Здійснює опрацювання проектів розпоряджень, доручень; розробляє за дорученням голови районної державної адміністрації проекти розпоряджень та доручень з організаційних та кадрових питань.

2.3.      Опрацьовує і подає голові районної державної адміністрації проекти планів роботи районної державної адміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням.

2.4.        Складає звіти про виконання планів роботи районної державної

адміністрації.

2.5.   Здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення засідань колегій, нарад, інших заходів, що проводяться головою районної державної адміністрації та його заступниками, робочих поїздок до району керівництва області.

2.6.       Перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень районної державної адміністрації), структурними підрозділами районної державної адміністрації, а також виконкомами місцевих рад; вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів із питань виконання актів законодавства, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації.

2.7.      Проводить разом з структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на відповідній території, розробляє та вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення.

2.8.        Здійснює фінансове, матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності районної державної адміністрації.

2.9.         Забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан та дотримання правил охорони праці, режиму роботи у приміщеннях районної державної адміністрації.

2.10.       Організовує особистий прийом громадян і розгляд керівництвом районної державної адміністрації звернень, що надійшли до районної державноїадміністрації, контролює вирішення порушених в них питань, узагальнює і аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян.

2.11.            Забезпечує у межах своїх повноважень виконання вимог законодавства з питань оборонної та мобілізаційної підготовки.

2.12.        Забезпечує ведення діловодства, як звичайного так і з грифом обмеженого доступу, проходження документів, їх облік, зберігання та передачу в установленому порядку до державного архіву .

2.13.          Здійснює правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, надає методичну та практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами районної державної адміністрації.

2.14.      Забезпечує проведення юридичної експертизи на предмет дотримання вимог чинного законодавства під час підготовки проектів розпоряджень районної державної адміністрації.

2.15.      Забезпечує в установленому порядку надання нормативно-правових актів районної державної адміністрації до Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області для державної реєстрації та їх оприлюднення через засоби масової інформації.

2.16.   Аналізує за дорученням голови районної державної адміністрації роботу органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій.

2.17.   Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

2.18.    Забезпечує облік, проходження, контроль за виконанням документів та їх зберігання. Перевіряє стан цієї роботи в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах районної державної адміністрації, надає їм допомогу.

2.19.       Проводить роботу, пов’язану з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохочення працівників районної державної адміністрації, веденням обліку кадрів, вживає заходів для поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників апарату районної державної адміністрації.

2.20.         Здійснює підготовку та узгодження пропозицій щодо розподілу обов’язків між головою, його заступниками та керівником апарату районної державної адміністрації, внесення змін до регламенту районної державної адміністрації, Положення про апарат районної державної адміністрації, складу колегії районної державної адміністрації.

2.21.     Бере участь відповідно до чинного законодавства у реалізації заходів, пов’язаних із підготовкою і проведенням виборів, референдумів та опитувань населення.

2.22.      Забезпечує підготовку звіту голови районної держадміністрації для розгляду на сесії районної ради.

2.23.    Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

2.24.       Виконує інші функції відповідно до чинного законодавства та за дорученням голови, заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації.

3. Права апарату.

Апарат для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

3.1.              Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, а від органів статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.2.   Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції апарату.

3.3.      Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації з питань, що відносяться до компетенції апарату.

3.4.  Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до компетенції апарату.

4.         Керівник апарату районної державної адміністрації.

4.1.  Виконує обов’язки керівника державної служби в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичної особи публічного права).

Керівник:

4.1.1.       організовує планування роботи з персоналом державного органу, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» і «В», забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог цього Закону;

4.1.2.       забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби, підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

4.1.3.       забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;

4.1.4.       призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій "Б" і "В", звільняє з таких посад відповідно до цього Закону;

4.1.5.       присвоює ранги державним службовцям державного органу, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

4.1.6.       забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців державного органу;

4.1.7.       здійснює планування навчання персоналу державного органу з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, якщо володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до цього Закону;

4.1.8.       здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в державному органі;

4.1.9.       розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

4.1.10.   приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

4.1.11.   виконує функції роботодавця стосовно працівників державного органу, які не є державними службовцями;

4.1.12.   створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;

4.1.13.    здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України;

4.1.14.   координує роботу відділів та посадових осіб апарату, їх взаємодію з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації і органами місцевого самоврядування району з питань, віднесених до компетенції апарату;

4.1.15.   контролює дотримання в апараті вимог регламенту районної державної адміністрації та даного положення.

4.1.16.   планує роботу апарату, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації.

4.1.17.   здійснює контроль за виконанням планів роботи структурних підрозділів апарату.

4.1.18.   вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції апарату, та розробляє проекти відповідних розпоряджень чи доручень голови районної державної адміністрації.

4.1.19.   представляє інтереси апарату у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, облдержадміністрацією, а також підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації.

4.1.20.   запитує від структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій необхідні для районної державної адміністрації  матеріали та звіти про виконання її рішень.

4.1.21.   забезпечує в межах своїх повноважень взаємодію районної державної адміністрації із обласною державною адміністрацією, районною радою у процесі поточної діяльності.

4.1.22.   проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень апарату.

4.1.23.   здійснює інші повноваження, покладені на нього головою районної державної адміністрації.

4.2.  Компетенція керівника апарату визначається згідно з розподілом функціональних обов’язків між головою, першим заступником, заступником голови районної державної адміністрації, що затверджується розпорядженням районної державної адміністрації.

4.3.Видає накази. Накази керівника апарату, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації.

4.4.  У разі відсутності керівника апарату районної державної адміністрації його обов'язки виконує визначений головою районної державної адміністрації керівник структурного підрозділу апарату районної державної адміністрації.

4.5.Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення роботи апарату та вирішення інших питань в апараті можуть утворюватися ради і комісії. Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує голова районної державної адміністрації.

5.                Витрати на утримання апарату проводяться за рахунок коштів Державного бюджету України у межах фонду оплати праці працівників апарату та видатків на його утримання, а також районної програми удосконалення роботи системи правління виконавчої влади, місцевого самоврядування та її реформування в районі на 2016-2020 роки, яка затверджена рішенням  І сесії 7 демократичного скликання Тисменицької районної ради.

6.       Кошторис видатків апарату затверджується в установленому порядку головою районної державної адміністрації. Штатний розпис апарату розробляється відповідно до структури апарату, фонду оплати праці та видатків наутримання апарату та подається на затвердження голові обласної державної адміністрації.