Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження районної

державної адміністрації

від 05.02.2018 р. № 62

 

ПОЛОЖЕННЯ

про загальний відділ апарату районної державної адміністрації

 

1. Загальні засади

1.1. Загальний відділ апарату районної державної адміністрації (далі - відділ) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

 1.2. Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, а з питань організації роботи апарату районної державної адміністрації –  керівнику апарату районної державної адміністрації.

Методичне керівництво діяльністю відділу здійснює відділ контролю управління документообігу та контролю апарату обласної державної адміністрації.           

 1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями районної державної адміністрації, а також положенням про відділ.

1.4. Вид відділу та його статус як юридичної особи публічного права визначаються головою районної державної адміністрації.

1.5. Загальний відділ не є юридичною особою.

1.6. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у визначеній галузі на відповідній території.

      

2. Основні функції та завдання загального відділу апарату райдержадміністрації

          2.1.Загальний відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

          1) взаємодіє з відповідними відділами та управліннями обласної державної адміністрації;

          2) здійснює контроль за виконанням структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрації (далі - документи) та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також аналіз причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення;

           

          3) готує інформаційно-аналітичні та інші матеріали з питань виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

          4) інформує керівництво районної державної адміністрації про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення депутатів України та депутатів місцевих рад структурними підрозділами районної державної адміністрацій, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

          5) забезпечує роботу із зверненнями громадян  відповідно до Закону України «Про звернення громадян » та запитами на публічну інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно правових документів з цих питань.

          6) розробляє проекти розпоряджень районної державної адміністрації;

          2.2. Загальний відділ апарату райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

2)    бере участь у розробленні проектів розпоряджень районної

державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

         3) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації;

          4) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

          5)  розробляє і вносить на розгляд голови районної державної адміністрації інструкції з діловодства в районній державній адміністрації, на розгляд заступників голови районної державної адміністрації - номенклатуру справ районної державної адміністрації;

          6) здійснює ведення діловодства в апараті районної державної адміністрації відповідно до інструкції з діловодства;

          7) приймає, реєструє і передає за призначенням вхідну кореспонденцію, а також внутрішню документацію районної державної адміністрації, реєструє та відправляє вихідну кореспонденцію;

          8) опрацьовує документи з обмеженим доступом (з грифом «Для службового користування»), забезпечує їх реалізацію і використання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 р. № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв, що містять службову інформацію»;

           9) разом з відділом організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації та іншими відділами і управліннями районної державної адміністрації забезпечує організаційно-технічну підготовку нарад, колегій та інших заходів;

           10) здійснює технічний контроль за виконанням документів вищестоящих державних органів, громадських організацій та районної державної адміністраці;

           11) за погодженням із керівництвом районної державної адміністрації залучає спеціалістів інших підрозділів до підготовки проектів документів;

           12) повертає на доопрацювання відділам і управлінням, іншим підрозділам районної державної адміністрації проекти розпоряджень районної державної адміністрації, рішень колегії та інші документи подані з порушенням вимог інструкцій з діловодства;

           13) забезпечує розмноження розпоряджень районної державної адміністрації, доведення їх до відповідних відділів і управлінь райдержадміністрації, до міської, селищних та сільських рад, підприємств, установ, організацій, службових осіб та громадян, у необхідних випадках видає копії, виписки і довідки з прийнятих розпоряджень і рішень;

           14) за дорученням керівництва перевіряє у відділах і управліннях районної державної адміністрації, міській, селищних та сільських радах стан організації діловодства в роботі з документами;

           15) вивчає досвід роботи з питань діловодства управлінь і відділів районної державної адміністрації, міської, селищних та сільських рад, надає їм методичну допомогу в удосконаленні форм і методів роботи з документами;

           16) забезпечує культуру діловодства, впровадження наукової організації праці та засобів організаційної техніки в районній державній держадміністрації, сприяє підвищенню ділової кваліфікації працівників відділів та управлінь районної державної адміністрації, міської, селищних і сільських рад, які займаються діловодством;

           17) забезпечує контроль за правильністю формуванням, оформленням і зберіганням справ, що підлягають здачі в архів;

                  18) відповідає за роботу електронної пошти районної державної адміністрації;

           19) веде облік оргтехніки районної державної адміністрації;

           20) технічно обслуговує комп’ютерну техніку та копіювальні апарати;

           21) забезпечує дотримання єдиних вимог щодо підготовки документів та організації роботи з ними у разі запровадження єдиного документообігу;

           22) відповідає за зберігання негербових печаток («Канцелярія», «Загальний відділ»), кутового штампа райдержадміністрації та забезпечує їх використання відповідно до вимог нормативно-правових актів;

           23) веде облік видачі бланків райдержадміністрації.

 

Контроль за виконання документів

           2.3. Для здійснення повноважень контролю за виконанням документів відділ:

           1) веде в установленому порядку облік завдань, реалізація яких передбачена відповідними документами та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, контроль за якими покладено на відділ;

           2) забезпечує контроль за своєчасним надходженням інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів, відділів та управлінь районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

          3) готує і завчасно та систематично надає структурним підрозділам, відділам та управлінням районної державної   адміністрації та органаммісцевого самоврядування щотижневі письмові нагадування попередження про закінчення строків виконання документів;

 

          4) готує інформаційно-аналітичні матеріали для голови, першого заступника, заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації щодо виконання документів та реагування на запити і звернення депутатів всіх рівнів;

 

5 розробляє і вносить в установленому порядку пропозиції з питань

удосконалення організації здійснення контролю за станом виконавської дисципліни;

 

          6) проводить випереджувальний моніторинг строків виконання документів та реагування на запити і звернення депутатів всіх рівнів та своєчасно інформує голову районної державної адміністрації, першого заступника, заступника голови відповідно до розподілу обов'язків, керівника апарату районної державної адміністрації про неможливість їх додержання;

 

          7) вносить пропозиції про розгляд на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань про стан виконання документів в структурних підрозділах районної державної адміністрації, територіальних органах виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування;

 

          2.4. При здійснені повноважень з контролю за виконання документів відділ має право:

         1) проводити перевірки виконання документів структурними підрозділами районної державної адміністрації, відділами і управліннями, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

        2) одержувати необхідну інформацію, а в разі потреби – відповідні документи від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

 

        3) брати участь у засіданнях колегій, виконкомів нарадах, що проводяться у структурних підрозділах райдержадміністрації та виконавчих комітетах органів місцевого самоврядування;

 

        4) вносити  в установленому порядку відповідні пропозиції і перевіряти повноту усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми перевірками з питань, що належать до компетенції відділу;

         

        5) залучати в установленому порядку спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрації , органів місцевого самоврядування для проведення перевірок та вжиття  необхідних заходів щодо оперативного усунення виявлених недоліків у виконанні документів роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

 

         6) одержувати від структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування письмові та усні пояснення з питань, що виникають підчас перевірок  виконання документів; 

        

         7) вносити пропозиції щодо зняття з контролю чи продовження строків виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

 

8) залучати в установленому порядку спеціалістів структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, науковців та інших фахівців, працівників підприємств, установ та організацій (за їх згодою) для проведення перевірок та вжиття необхідних заходів щодо оперативного усунення виявлених недоліків у виконанні документів та роботі з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

         9) вносити пропозиції  щодо заохочення або притягнення до відповідальності керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб районної державної адміністрації.   

 

Робота із зверненнями громадян та забезпечення доступу до

 публічної інформації

         2.5. Для забезпечення виконання повноважень щодо розгляду звернень громадян та організації роботи із запитами на публічну інформацію відділ:

 

         1) здійснює ведення діловодства за зверненнями громадян відповідно до Інструкції з питань діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348;

 

         2) розробляє графіки прийому громадян з особистих питань керівництвом районної державної адміністрації;

 

         3) здійснює прийом, реєстрацію та попередній розгляд письмових пропозицій, заяв та скарг громадян, готує необхідні матеріали керівникам районної державної адміністрації для прийняття ними відповідних рішень;

 

         4) забезпечує належну організацію особистого та виїзного прийомів громадян головою районної державної адміністрації, першим заступником голови, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації;

 

          5) консультує громадян, які виявили бажання побувати на особистому прийомі у керівництва районної державної адміністрації, інформує про порядок розгляду і вирішення їх питань;

 

          6) за дорученням голови районної державної адміністрації, першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації скеровує заяви, пропозиції та скарги громадян відділам і управлінням районної державної адміністрації, виконкомам міської, селищних і сільських рад, підприємствам, установам, організаціям для розгляду та вирішення порушених питань;

 

          7) забезпечує кваліфікований, об’єктивний та своєчасний розгляд заяв, скарг і пропозицій, які громадяни надіслали поштою, або висловили на особистому прийомі у керівництва районної державної адміністрації;

 

          8)готує аналітичні матеріали щодо роботи із зверненнями громадян в районній державній адміністрації для висвітлення у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації;

 

         9) організовує роботу «гарячої» телефонної лінії райдержадміністрації;

 

 10) веде облік звернень громадян, які надійшли на телефон довіри районної державної адміністрації, проводить реєстрацію та забезпечує своєчасний розгляд таких звернень;

 

         11) надає необхідну методичну та практичну допомогу в організації роботи із зверненнями громадян у відділах та управліннях районної державної адміністрації, виконкомах міської, селищних і сільських рад;

       

         12) інформує керівництво районної державної адміністрації про порушення виконавської дисципліни у роботі зі зверненнями;

 

         13) здійснює контроль за виконанням доручень голови районної державної адміністрації, першого заступника голови, заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації, розпоряджень районної державної адміністрації щодо питань, які відносяться до компетенції сектора;

 

         14) організовує роботу, спрямовану на забезпечення прозорості та відкритості діяльності райдержадміністрації, а також забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання районною державною адміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні районної державної адміністрації;

 

         15) здійснює реєстрацію та веде облік запитів на публічну інформацію, що надійшли до районної державної адміністрації в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

 

         16) надає консультації та роз’яснення запитувачам публічної інформації;

 

         17) забезпечує своєчасне опрацювання запитів на публічну інформацію та надання відповідей на них в порядку та в строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

 

        18) забезпечує направлення запиту на публічну інформацію належному розпоряднику відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

 

        19) надає практичну та консультаційну допомогу відповідальним особам структурних підрозділів районної державної адміністрації з питань запитів на публічну інформацію;

 

        20) забезпечує надання роз’яснень запитувачам інформації щодо порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності районної державної адміністрації стосовно відмови в задоволенні запиту на інформацію, відстрочки задоволення запиту на інформацію, ненадання відповіді на запит на інформацію тощо;

 

         21) забезпечує інформаційне наповнення сторінки розділу «публічна інформація» на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації

 

3. Права відділу

         Загальний відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

          3.1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

          3.2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

          3.3. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи місцевої держадміністрації у відповідній галузі;

          3.4. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

          3.5. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;

          3.6. проводити в структурних підрозділах районної державної адміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування перевірки виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій;

          3.7. брати участь у засіданнях колегій, виконкомів, нарадах, що проводяться в інших структурних підрозділах районної державної адміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування;

          3.8. вносити в установленому порядку відповідні пропозиції і перевіряти повноту усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми перевірками з питань, що належать до його компетенції;

          3.9. залучати в установленому порядку спеціалістів структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, науковців та інших фахівців, працівників підприємств, установ та організацій (за їх згодою) для проведення перевірок та вжиття необхідних заходів щодо оперативного усунення виявлених недоліків у виконанні документів та роботі з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

          3.10. вносити пропозиції щодо зняття з контролю чи продовження строків виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

          3.11. вносити пропозиції щодо заохочення або притягнення до відповідальності керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб районної державної адміністрації.

          4. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

          5. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

6. Начальник  загального відділу:

          6.1. здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

           6.2. розробляє та подає на затвердження керівнику апарату районної державної адміністрації положення про відділ;

           6.3. планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

           6.4. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

           6.5. розробляє та подає на затвердження керівника апарату райдержадміністрації посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

           6.6. звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на структурний підрозділ завдань та затверджених планів роботи;

6.7. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

          6.8. представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

          6.9. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

         6.10. подає керівникові апарату районної державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців структурного підрозділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

          6.11. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

          6.12. забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

          6.13.   здійснює інші повноваження, визначені законом;

&am