Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження районної

державної адміністрації

від 05.02.2018 № 58

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про юридичний відділ апарату

районної державної адміністрації

 

 

1. Юридичний відділ апарату районної державної адміністрації утворюється головою районної державної адміністрації, входить до складу апарату і в межах району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

2. Юридичний відділ підпорядковується голові районної державної адміністрації,а з питань організації роботи апарату районної державної адміністрації – керівнику апарату районної державної адміністрації.

3. Юридичний відділ апарату районної державної адміністрації у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

4. Вид юридичного відділу та його статус як юридичної особи публічного права визначаються головою районної державної адміністрації.

5. Основним завданням юридичного відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів районною державною адміністрацією, її керівництвом та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів районної державної адміністрації в судах.

6. Юридичний відділ апарату районної державної адміністрації відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

1) організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в районній державній адміністрації, у представленні інтересів районної державної адміністрації в судах;

2) розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації;

3) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів розпоряджень та інших актів, що подаються на підпис голові районної державної адміністрації, візує їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

4) проводить юридичну експертизу проектів розпоряджень, підготовлених структурними підрозділами районної державної адміністрації, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом візує їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

5) переглядає разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації розпорядження та інші документи з питань, що належать до її компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

6) інформує голову районної державної адміністрації про необхідність вжиття заходів для внесення змін до розпоряджень та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

7) вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо подання розпорядження на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;

8) разом із заінтересованими структурними підрозділами районної державної адміністрації узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд голови районної державної адміністрації для вирішення питання щодо підготовки проектів розпоряджень та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

9) розглядає проекти розпоряджень та інші документи, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, та готує пропозиції до них;

10) здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

11) організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів районної державної адміністрації, а також візує проекти договорів за наявності візи керівників заінтересованих структурних підрозділів;

12) організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

13) проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності районної державної адміністрації, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

14) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності органами виконавчої влади, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

15) подає пропозиції голові районної державної адміністрації про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу);

16) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові районної державної адміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

17) здійснює методичне керівництво правовою роботою в районній державній адміністрації, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд голови районної державної адміністрації щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичного відділу, виконання актів Мін'юсту та його територіальних органів;

18) веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

19) збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

20) проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації працівників юридичного відділу районної державної адміністрації, роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації також за дорученням його керівника розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України;

21) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників районної державної адміністрації;

22) забезпечує в установленому порядку представлення інтересів районної державної адміністрації в судах та інших органах.

7. Юридичний відділ апарату районної державної адміністрації для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) перевіряти дотримання законності структурними підрозділами районної державної адміністрації;

2) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу юридичного відділу;

3) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх  керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

4) інформувати голову районної державної адміністрації про покладення на юридичний відділ обов'язків, що виходять за межі її компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу юридичного відділу необхідних матеріалів для вирішення порушених питань  посадовими особами структурних підрозділів райдержадміністрації, а також підприємств, організацій, установ, що належать до сфери управління райдержадміністрації;

5) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

6) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

8. Юридичний відділ апарату районної державної адміністрації в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Юридичний відділ апарату районної державної адміністрації очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією в установленому законодавством порядку.

10. На посаду начальника юридичного відділу апарату районної державної адміністрації, його заступника призначається повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та здобули ступінь вищої юридичної освіти не нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорії “Б” чи “В”  або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

 11. На посаду головного спеціаліста, провідного спеціаліста або спеціаліста юридичного відділу апарату районної державної адміністрації призначаються повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та здобули ступінь вищої юридичної освіти бакалавра або молодшого бакалавра.

12. Начальник юридичного відділу апарату районної державної адміністрації:

 1) здійснює керівництво юридичним відділом апарату районної державної адміністрації, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про юридичний відділ апарату районної державної адміністрації;

3) затверджує посадові інструкції працівників юридичного відділу апарату районної державної адміністрації та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу юридичного відділу апарату районної державної адміністрації, вносить пропозиції щодо формування планів роботи місцевої держадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи юридичного відділу апарату районної державної адміністрації;

6) звітує перед головою місцевої держадміністрації про виконання покладених на юридичний відділ апарату районної державної адміністрації завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції юридичного відділу апарату районної державної адміністрації, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси юридичного відділу апарату районної державної адміністрації у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної  державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

12) здійснює добір кадрів;

13) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців юридичного відділу апарату районної державної адміністрації;

14) подає керівникові апарату районної державної адміністрації пропозиції щодо:

 призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців юридичного відділу апарату районної державної адміністрації, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників юридичного відділу апарату районної державної адміністрації, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень юридичного відділу апарату районної державної адміністрації;

16) забезпечує дотримання працівниками структурного підрозділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

17) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 13. Накази начальника юридичного відділу апарату районної державної адміністрації, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою місцевої держадміністрації.

14. Начальник юридичного відділу апарату районної державної адміністрації може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади керівником апарату районної державної адміністрації за поданням начальника юридичного відділу апарату районної державної адміністрації.

15. Районна державна адміністрація зобов’язана створити умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичного відділу, забезпечити їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

16. Покладання на юридичний відділ обов’язків, що не належать або виходять за межі його компетенції і не стосуються правової роботи, не допускається.

        17. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників юридичного відділу апарату районної державної адміністрації визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

18. Штатний розпис та кошторис юридичного відділу апарату районної державної адміністрації затверджує голова районної державної адміністрації.