Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                               розпорядження районної

                               державної адміністрації

                               від 08.02.2017 р. № 73

 

Положення

про відділ бухгалтерського обліку апарату

районної державної адміністрації

 

 

1.1.   Відділ бухгалтерського обліку  апарату райдержадміністрації (далі – відділ) утворюється головою адміністрації, є структурним підрозділом апарату, підпорядкований голові райдержадміністрації та керівнику апарату райдержадміністрації.

1.2.   Відділ бухгалтерського обліку у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України,  указами і розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями голови облдержадміністрації, іншими нормативними актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями сесії районної ради, розпорядженнями голови райдержадміністрації.

1.3.   Відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з управліннями, відділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами та установами.

1.4.  Положення про відділ бухгалтерського обліку затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

1.5.   Структура  відділу бухгалтерського обліку, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом апарату, який затверджується головою обласної державної  адміністрації.

1.6.   Відділ очолює начальник бухгалтерського облікуапарату районної державної адміністрації – головний бухгалтер, який призначається і звільняється з посади відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня головою районної державної адміністрації

1.7.   На посаду начальника відділу призначається особа з повною вищою освітою і стажем роботи за фахом  у державній службі на керівних посадах не  менше 3-х років  або на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років.

1.8.   Працівники відділу призначаються та звільняються з посади головою райдержадміністрації за поданням керівника апаратута начальника відділу.

 

2. Основними завданнями відділу бухгалтерського обліку апарату районної державної адміністрації є:

2.1.   Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності районної державної адміністрації та складання звітності у відповідні терміни;

2.2.   Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань,достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

2.3.   При вирішенні питань обліку і звітності взаємодія з іншими відділами, управліннями, службами, органами місцевого самоврядування;

2.4.   Організація  зберігання та передачу до архіву оброблених первинних документів, облікових регістрів, які є підставою для відображення операцій у бухгалтерському обліку.

2.5.   Складання кошторису витрат на утримання апарату та відділів;

2.6.   Забезпечення контролю і відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій апарату районної державної адміністрації;

2.7.   Надання оперативної інформації керівництву та іншим органам;

2.8.   Здійснення контролю за правильністю використання фонду оплати праці, встановленням посадових окладів, дотриманням фінансової дисципліни по апарату та структурних підрозділах районної державної адміністрації

2.9.   Складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітністі, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність в порядку, встановленому законодавством;

2.10. Нарахування та перерахування податків до Державного бюджету та інших платежів .

2.11.  Дотримання встановлених правил проведення річної інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов’язань по апарату та відділах райдержадміністрації, організації проведення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності з метою виявлення резервів, запобігання втратам по районній державній адміністрації;

2.12.   Забезпечення відповідного оснащення засобами зв'язку, оргтехніки, канцелярськими та господарськими   товарами та меблюванням службових кабінетів;

2.13. Здійснення контролю за безперебійним забезпеченням керівництва районної державної адміністрації автотранспортом згідно з регламентом роботи,розробка заходів та робота по організації режиму економії матеріальних, паливно-енергетичних ресурсів в апараті ,структурних підрозділах районної державної адміністрації, контроль за їх виконанням;

2.14.  Здійснення розподілу коштів по установах, які фінансуються з державного бюджету.

 

3. Права  відділу

3.1.  Брати участь у нарадах та інших заходах з питань фінансово-господарської діяльності, що проводяться в районній державній адміністрації та підпорядкованих їй установах, скликати наради з питань, що належать до компетенції бухгалтерської служби.

3.2.  Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб райдержадміністрації, підпорядкованих їй установ та підрозділів, документи, необхідні для виконання покладених на відділ бухгалтерського обліку функцій.

3.3.  Готувати і вносити проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що відносяться до функцій відділу бухгалтерського обліку.

3.4.  Вести службову переписку з управліннями, відділами  районної державної адміністрації, підприємствами та установами при виконанні своїх функціональних обов’язків.

3.5.  Надавати кандидатури працівників відділу бухгалтерського облікув комісії по проведенню інвентаризації матеріальних цінностей, енергозбереженню, перевірки дотримання державними службовцями та технічними  робітниками райдержадміністрації правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу.

3.6.  Інформувати населення відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

4.  Заключні положення

4.1.  Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання райдержадміністрації.

4.2.   В разі відсутності начальника його обов’язки покладаються на головного спеціаліста відділу бухгалтерського облікуапарату райдержадміністрації .

4.3.  Покладання на відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням і таких, що не стосуються питань його діяльності, не допускається.