Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

                                                    

                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                     розпорядження районної

                                                     державної адміністрації

                                                     "17" лютого 2017 р. №86

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ взаємодії з правоохоронними органами,                                            

оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації

           

         1. Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації (далі – відділ)  утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в  межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

 

         2. Відділ підпорядкований голові райдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади.   

 

         3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України,  актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови райдержадміністрації, а також положенням про відділ. 

 

         4. Вид відділу (департамент, управління, відділ, сектор, інший структурний підрозділ, передбачений законом) та його статус як юридичної особи публічного права визначається головою райдержадміністрації.

 

         5. Основними завданнями відділу є забезпечення реалізації державної політики у визначених галузях на відповідній території.

 

         6. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

 

         1) організовує виконання Конституції і законів України,  актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

 

         2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

 

         3) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

 

         4) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

 

 

2

 

         5) розробляє проекти розпоряджень райдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

 

         6) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

 

         7) бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

 

         8) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

 

         9) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

 

         10) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

 

         11) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

 

         12) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

 

         13) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

 

         14) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

 

         15) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

 

         16)  забезпечує захист персональних даних;

 

         17) забезпечує здійснення заходів, пов’язаних із діяльністю на відповідній території військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань, створених згідно з чинним законодавством;

 

         18) контролює організацію проведення заходів щодо призову молоді на строкову військову службу; 

 

         19) бере участь у плануванні порядку виконання та термінів проведення заходів у разі введення ступенів готовності переведення району з мирного на воєнний стан;

 

         20)  розробляє річний план  роботи відділу;

 

         21) координує розробку довготермінових і річних програм, здійснення методологічного, методичного та нормативного забезпечення цієї роботи;

 

         22) бере участь у плануванні, розміщенні та виконанні державного оборонного замовлення на території району;

 

 

3

 

         23) координує надання шефської допомоги військовим частинам, що розташовані на території району;

 

         24) бере участь в організації військового обліку і підготовки громадян України до військової служби, в тому числі допризовної підготовки молоді, підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей та військово-патріотичного виховання, забезпеченні їх призову на строкову військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і під час мобілізації;

 

         25) сприяє реалізації права на соціально-економічний та соціально- правовий захист військовослужбовців та осіб, звільнених у запас або відставку, членів їх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або потрапили у полон у ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних миротворчих операціях;

 

         26) розробляє мобілізаційний план, довготермінові і річні програми мобілізаційної підготовки району, координує розробку мобілізаційних планів структурними підрозділами райдержадміністрації, підприємствами, установами та організаціями району, здійснює методологічне та нормативне забезпечення цієї роботи;

 

         27) визначає рівень мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій району;

 

         28) організовує та здійснює контроль за проведенням заходів на  підприємствах, в установах, організаціях району щодо виконання мобілізаційних завдань з забезпечення  потреб оборони та національної економіки держави в умовах особливого періоду;

 

         29) розробляє оперативно-мобілізаційні документи та здійснює організаційне забезпечення переведення органів державної влади та  місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій району на режим роботи в умовах особливого періоду;

 

         30) організовує та контролює створення об’єктів і потужностей мобілізаційного призначення, а також мобілізаційних запасів стратегічних та найважливіших видів сировини, матеріалів, устаткування, продовольства, речового та іншого майна;

 

         31) здійснює контроль за створенням та станом   готовності спеціальних формувань, які передбачається передати до складу Збройних Сил України та інших військових формувань, створених згідно із законодавством в особливий період;

 

         32) контролює підготовку та здійснення заходів нормованого забезпечення населення району в умовах особливого періоду;

 

         33) бере участь у роботі щодо перерозподілу трудових ресурсів в особливий період, бронювання  військовозобов’язаних за підприємствами, установами, організаціями на період мобілізації та у воєнний час;

4

 

         34) бере участь у розробці заходів щодо раціонального розміщення продуктивних сил в районі і використання людських, матеріальних, природних та фінансових ресурсів, а також виробничих потужностей в особливий період;

 

         35) організовує створення на особливий період системи експортно-імпортних перевезень вантажів та бере участь в оцінці стратегічних видів сировини і матеріалів, що експортуються чи імпортуються;

 

         36) організовує взаємодію з органами управління цивільного захисту та ліквідації надзвичайних ситуацій в районі з питань узгодження планів цивільного захисту з мобілізаційними планами та довготерміновими і річними програмами мобілізаційної підготовки;

 

         37) організовує роботи щодо наукового забезпечення мобілізаційної підготовки району;

 

         38)  забезпечує підтримання пунктів управління райдержадміністрації у готовності до роботи в умовах особливого періоду, удосконалення їх стану, оснащення та  організації роботи працівників;

 

         39) планує заходи територіальної оборони на території району, узгоджує їх з відповідними відділами, службами, організаціями і установами;

 

         40) визначає перелік об’єктів, що підлягають охороні та обороні;

 

         41) уточнює з керівниками підприємств та організацій схеми охорони та оборони об'єктів;   

    

         42) координує дії організацій та установ щодо підготовки та ведення територіальної оборони;

 

         43) забезпечує оповіщення та доведення розпоряджень по територіальній обороні до організацій та установ на підлеглій території;

 

         44) здійснює контроль за підготовкою територіальної оборони району в умовах особливого періоду;

 

         45) здійснює підготовку аналітичних характеристик військово-економічного потенціалу району;

 

         46) контролює стан справ, проводить аналіз та узагальнення матеріалів щодо виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень у сфері мобілізаційної роботи;

 

         47) забезпечує виконання чинного законодавства про військовий обов’язок посадовими особами, громадянами, підприємствами, організаціями та установами району;

 

         48) здійснює інші повноваження в галузі оборонної та мобілізаційної роботи, передбачені законодавством. 

 

         7. Відділ для здійснення своїх повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

 

5

 

         1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 

         2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);  

 

         3) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції відділу;

 

         4) перевіряти та визначати ефективність проведення заходів оборонного та мобілізаційного характеру структурними підрозділами райдержадміністрації, органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями району, які мають мобілізаційні завдання (замовлення);

 

         5) брати участь у розгляді органами державної виконавчої влади, контролюючими, правоохоронними органами питань, пов’язаних з дотриманням виконання Законів України, постанов Кабінету Міністрів України, рішень інших органів влади з питань оборонної та мобілізаційної роботи;

 

         6) порушувати в установленому законодавством порядку питання про притягнення до відповідальності посадових осіб за  неналежне виконання покладених на них обов’язків щодо організації оборонної та мобілізаційної роботи;

 

         7) проводити аналіз й узагальнення статистичних та інших даних з               питань що належать до компетенції відділу, підготовку відповідної інформації та пропозицій секторам з питань оборонної, мобілізаційної роботи апарату            облдержадміністрації, юридичному відділуоблдержадміністрації;

        

         8) вести службове листування із структурними підрозділами                 райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування,  військовими частинами, правоохоронними органами, громадськими організаціями, підприємствами, організаціями і установами різних форм власності, фізичними особами з питань, що входять до компетенції відділу;  

 

         9) готувати і доводити до структурних підрозділів райдержадміністрації, органів державної влади та місцевого самоврядування району, підприємств, установ, організацій регіонального підпорядкування проекти розпоряджень, доручення та вказівки голови райдержадміністрації щодо впровадження в життя заходів з мобілізаційної підготовки, проведення мобілізації та методологічного забезпечення їх виконання;

 

 

6

 

         10) проводити аналіз стану мобілізаційної підготовки структурних підрозділів райдержадміністрації, органів державної влади та місцевого самоврядування району, підприємств, установ, організацій, готувати голові райдержадміністрації пропозиції щодо напрямків покращення цієї роботи;

 

         11) готувати проведення головою райдержадміністрації, заступниками голови райдержадміністрації військово-економічних мобілізаційних навчань та тренувань,  нарад з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

 

         8. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

         9. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з облдержадміністрацією в установленому законодавством порядку.

 

        10. Начальник відділу:   

 

        1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

 

        2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ;

 

        3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

 

        4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

 

        5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

 

        6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

 

        7) може входити до складу колегії райдержадміністрації;

 

        8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

 

        9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

 

 

 

7

 

        10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва райдержадміністрації;

 

        11) подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

 

        12) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису відділу (в разі утворення відділу із статусом юридичної особи);

 

        13) здійснює добір кадрів;

 

        14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

 

        15) подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо:

 

        призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 

        прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 

        16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

 

        17) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього  трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 

        18) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

        11. Начальник відділу може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою райдержадміністрації за поданням начальнику відділу.

 

        12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

        13. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова райдержадміністрації.