Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                        розпорядження

                                                                        районної державної адміністрації

                                                                        05.10.2018  № 560

 

                                

ПОЛОЖЕННЯ

про управління економіки

районної державної адміністрації

 

1.Управління економіки районної державної адміністрації                          ( далі - управління ) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на управління завдань.

2.Управління економіки районної державної адміністрації підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також є підзвітним і підконтрольним профільному департаменту обласної державної адміністрації.

3.Управління економіки районної державної адміністрації у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, а також положенням про управління.

4.Вид управління економіки районної державної адміністрації та його статус як юридичної особи публічного права визначаються головою районної державної адміністрації.

5. Основним завданням управління є:

 - реалізація державної регуляторної політики і державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму;

-  формування і проведення державної регіональної політики;

- проведення разом з іншими структурними підрозділами державної зовнішньоекономічної політики;

- забезпечення реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі, громадського харчування і побутових послуг;

- здійснення структурних змін, а також державної інвестиційної та інноваційної політики;

-   забезпечення реалізації державної цінової політики;

- забезпечення реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки;

-   забезпечення державної політики у сфері туризму;

- реалізації у галузі будівництва, будівельної індустрії, розвитку інфраструктури, житлово-комунального, газового господарства, транспорту та зв’язку, екології на території району.

 

6. Управління економіки районної державної адміністрації відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку району, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань;

2) виконує роботи з прогнозування економічного і соціального розвитку району та підготовки його програм;

3) бере участь у розробленні проектів районних і регіональних програм та їх реалізації;

4) розробляє пропозиції до проектів місцевого бюджету, які стосуються економічного і соціального розвитку району, та подає їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації;

5) готує пропозиції голові районної державної адміністрації з питань ефективного використання фінансових, кредитних і валютних ресурсів;

6) бере участь у складанні необхідних для роботи балансів ( фінансових, грошових доходів і витрат населення, ринку праці та розвитку трудових ресурсів, попиту і пропонування паливно-енергетичних ресурсів, промислової продукції та продовольства);

7) бере участь у межах компетенції в підготовці пропозицій щодо забезпечення реалізації державної цінової політики та вдосконалення порядку регулювання цін;

8) сприяє створенню інфраструктури підтримки районного розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на території району, надає консультаційну, інформаційну іншу допомогу суб’єктам підприємницької діяльності;

9) бере участь разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації у реалізації державної зовнішньоекономічної політики;

10) проводить в установленому порядку в межах своєї компетенції переговори з офіційними представниками іноземних країн, акредитованих в Україні;

11) забезпечує в межах своїх повноважень захист економічних прав і законних інтересів суб’єктів господарювання;

12) організовує разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств, установ та організацій у виставко-ярмаркових заходах;

13) бере участь у формуванні переліку об’єктів капітального будівництва, які потребують залучення коштів обласного та державного бюджетів;

  14) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в районі, у тому числі готує та подає до районної державної адміністрації пропозиції щодо інвестиційних проектів найважливіших будов виробничого призначенням природоохоронних об’єктів та об’єктів соціальної сфери;

15) аналізує стан і бере участь у межах компетенції в розробленні пропозицій щодо розвитку споживчого ринку, ринку побутових послуг і створення їх інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побуту;

16)  проводить аналіз результатів фінансово - господарської діяльності підприємств, які є власністю територіальних громад сіл, селищ та міста;

17) бере участь, у реалізації регіональної політики у сфері управління майном комунальної власності, територіальних громад, сіл, селищ та міста району в межах делегованих повноважень;

18) бере участь у межах компетенції у приватизації та відчуженні майна комунальної власності територіальний громад, сіл, селищ та міста району на виконання рішень відповідних органів місцевого самоврядування;

19) готує голові районної державної адміністрації пропозиції з питань розміщення на території району нових, реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об’єктів виробничого і невиробничого призначення, які належать до сфери її управління ;

20) бере участь у підготовці пропозицій щодо розроблення районних і регіональних екологічних програм, впровадженні економічного механізму природокористуванні раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища;

          21) готує голові районної державної адміністрації пропозиції щодо залучення на договірних засадах: коштів підприємств, установ і організацій на розвиток житлово-комунального господарства транспорту, зв'язку, побутового, торговельного та інших видів обслуговування населення;

         22) координує роботу підприємств будівельного комплексу, комунального, дорожнього, газового господарства, транспорту та зв’язку.

        23)    проводить інвестиційну політику у сфері будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлово-комунального, дорожнього господарства та інженерного захисту територій населених пунктів, здійснює моніторинг робіт за їх будівництвом;

       24) розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ та організацій, здійснює прийом громадян, вживає відповідні заходи для вирішення порушених ними питань.

      25) здійснює аналіз стану та тенденції реформування і розвитку сфер транспорту та дорожнього господарства, приймає участь у визначенні пріоритетів розвитку відповідних сфер, а також формуванні напрямів інвестиційної та інноваційної політики та підготовки пропозицій із зазначених питань, спрямованих на забезпечення сталого розвитку району та організацію надання послуг з пасажирських перевезень, підвищення їх якості та конкурентоспроможності;

       26) здійснює підготовку пропозицій щодо вдосконалення маршрутної мережі приміських автобусних маршрутів загального користування, проведення конкурсів з метою розвитку конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг та вибору на конкурсних засадах юридичних або фізичних осіб (автомобільних перевізників), які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування відповідно до вимог законодавства України;

       27)  бере участь у реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища  та раціонального використання природних ресурсів;

      28)  надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

      29) організовує розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення підготовки та сталої роботи підприємств паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства, установ соціально-культурної сфери району в осінньо-зимовий період;

      30) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

      31) здійснює облік закупівель товарів, робіт і послуг за кошти місцевих бюджетів, аналіз та моніторинг використання розпорядниками коштів місцевих бюджетів та субвенцій державного бюджету на тендерній основі, здійснює заходи, спрямовані на забезпеченості прозорості закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, ефективного та раціонального їх витрачання, запобігання проявам корупції;

       32) сприяє розвитку науки і техніки, впровадженню нових технологій, підвищенню, технічного рівня виробництва і якості продукції;

       33)бере участь у розробленні пропозицій щодо проведення адміністративної реформи та реформи адміністративно-територіального устрою;

       34)  розробляє в межах своїх повноважень пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки (перепідготовки) кадрів (спеціалістів) у сфері економіки та управління; бере участь у впровадженні заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва;

      35) сприяє розробленню та виконанню програм інформаційного забезпечення та розвитку інформаційно-аналітичних систем на території району;

     36) бере участь у здійсненні заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

     37) вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики;

     38) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в управлінні;

     39) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції управління, розробляє і подає на розгляд голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його вдосконалення;

     40) забезпечує захист персональних даних;

     41)здійснює контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів;

     42) веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у визначені терміни подає в установленому порядку відповідним органом звітність з усіх видів діяльності за затвердженими формами, несе відповідність за їх достовірність;

     43) здійснює контроль за дотриманням штатної дисципліни на утримання апарату управління;

    44) проводить звірки взаєморозрахунків з організаціями та підприємствами;

    45) перевіряє пред’явлені до сплати платіжні документи  організацій та підприємств;

    46)  веде облік товарно-матеріальних цінностей, які належать управлінню;

    47) веде облік розрахунків з працівниками управління по оплаті праці, з підзвітними особами, з бюджетом по податках, з пенсійним фондом, фондом соціального страхування, фондом зайнятості та іншими фондами, з різними дебіторами і кредиторами, що знаходяться на балансі управління;

  48)  здійснює касові та банківські операції;

  49)  веде кадрову роботу управління;

  50)  здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

  51) виконує інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

 

     7. Управління економіки районної державної адміністрації для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

          1) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

          2) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

          3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

          4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

          5) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

8. Управління економіки районної державної адміністрації в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

9. Управління економіки районної державної адміністрації очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням Департаменту економіки обласної державної адміністрації.

         10.Начальник управління:

     -  здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

     - подає на затвердження голові районної державної адміністрації  положення про управління економіки;

     -    затверджує посадові інструкції працівників управління  та розподіляє обов’язки між ними;

    -    планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

    -   вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

    -  звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на управління  завдань та затверджених планів роботи;

    -    може входити до складу колегії відповідної райдержадміністрації;

    -  вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

     -     може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

    - представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва відповідної райдержадміністрації;

    -     видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

   -  подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

   - розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрацією кошторису управління  (в разі утворення підрозділу із статусом юридичної особи);

   -  здійснює добір кадрів;

   - організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

    - проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

    -  забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

    - здійснює інші повноваження, визначені законом

    -здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на управління, визначає функції та ступінь відповідальності заступника начальника управління, керівників його структурних підрозділів;

    - видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

    - затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників управління;

    - призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління.

11. Накази начальника управління економіки районної державної адміністрації, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністраці, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, або керівником відповідного структурного підрозділу місцевої держадміністрації вищого рівня.

       12. Начальник управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади  начальником управління економіки районної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

      13. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

 Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління в межах виділених коштів визначає голова районної державної адміністрації.

   14.  Кошторис і штатний розпис управління затверджує голова районної державної адміністрації після експертизи, проведеної фінансовим управлінням.

   15.  Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.