Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

 

             ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження районної

           державної адміністрації

від 05.10.2018 року № 558

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про фінансове управління 

районної державної адміністрації

 

1. Фінансове управління Тисменицької районної державної адміністрації Івано-Франківської області (надалі - управління) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу в межах району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2. Управління підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також є підзвітним і підконтрольним Департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами, інструкціями та іншими нормативними актами Міністерства фінансів України, наказами Департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями і розпорядженнями голови районної державної адміністрації та районної ради, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями управління районної державної адміністрації є:

забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;

розроблення в установленому порядку проекту районного бюджету;

підготовка розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за планованим два бюджетні періоди і подання таких документів на розгляд районної державної адміністрації та районної ради;

забезпечення контролю за ефективним і цільовим використання коштів районного бюджету;

організація роботи щодо розроблення пропозицій з питань удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

проведення аналізу фінансово-економічного стану району, перспективи його подальшого розвитку разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації;

здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними коштів районного бюджету в межах визначених повноважень;

здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань планування та виконання бюджету.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та Департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією в межах своєї компетенції;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги відповідно до законодавства;

4) готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району за кошти районного бюджету;

5) аналізує в межах повноважень стан і тенденції соціально-економічного і культурного розвитку району, вживає в межах компетенції заходів до усунення недоліків;

6) готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання проекту районного бюджету;

7) формує пропозиції щодо проекту районного бюджету;

8) бере участь у:

підготовці заходів щодо розвитку району;

розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, інших проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи районної державної адміністрації;

9) проводить експертизу та погоджує проекти рішень районної ради, розпоряджень голови районної державної адміністрації в частині дотримання бюджетного законодавства;

10) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

11) розробляє і доводить до відома головних розпорядників коштів районного бюджету інструкції з підготовки бюджетних запитів;

12) визначає порядок і терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

13) проводить під час складання і розгляду проекту районного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

14) приймає рішення про включення бюджетного запиту в пропозиціях до проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд районній державній адміністрації та районній раді;

15) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами  районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

16) організовує роботу з підготовки проекту районного бюджету, визначає за дорученням керівництва районної державної адміністрації порядок і строки подання структурними підрозділами районної державної адміністрації матеріалів для підготовки проекту районного бюджету та прогнозних обсягів фінансових ресурсів, що передаються для відповідного розподілу між бюджетами сіл, селищ та міста районного значення або для виконання спільних проектів; складає проект районного бюджету та прогноз на наступні за планованим два бюджетні періоди; готує пропозиції стосовно коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації;

17) складає і затверджує тимчасовий розпис районного бюджету, розпис районного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису районного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність такого розпису встановленим бюджетним призначенням;

18) затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі;

19) проводить в установленому порядку розрахунки між районним бюджетом та державним, обласними (міськими) бюджетами, бюджетами місцевого самоврядування;

20) перевіряє правильність складення та затвердження кошторисів і планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

21) погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів районної державної адміністрації;

22) перевіряє рішення міських (міст районного значення), селищних та сільських рад про затвердження бюджету та внесення змін до них щодо відповідності бюджетному законодавству;

23) здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз стану надходження доходів до відповідного районного бюджету;

24) організовує виконання районного бюджету, забезпечує разом з органами державної податкової служби, територіальними органами Державної казначейської служби України, іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації забезпечення надходження доходів до районного бюджету та вжиття заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;

25) забезпечує захист фінансових інтересів держави;

26) готує і подає районній раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до показників районного бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень бюджетних установ) фондів районного бюджету;

27) у разі виникнення тимчасових касових розривів та невиконання розрахункових показників Міністерства фінансів України за доходами, відповідно до вимог статтей 43 та 77 Бюджетного кодексу України і за рішенням районної ради, виступає одержувачем середньострокових та короткострокових позик з єдиного казначейського рахунку;

28) аналізує бюджетну та фінансову звітність про виконання районного бюджету, інші фінансові звіти, подані управлінням Державної казначейської служби України у Тисменицькому районі Івано-Франківської області;

29) проводить моніторинг змін, що вносяться до показників районного бюджету;

30) за рішенням районної ради розміщує тимчасово вільні кошти районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;

31) інформує керівництво районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подає їм на розгляд річний та квартальні звіти про виконання районного бюджету;

32) проводить на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану району, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

33) перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

34) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

35) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної та районної рад;

36) готує (бере участь у підготовці) у межах своїх повноважень проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

37) бере участь у розробленні пропозицій щодо вдосконалення структури районної державної адміністрації, готує пропозиції стосовно визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання районної державної адміністрації та здійснює контроль за витрачанням таких коштів;

38) здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо районного бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу;

39) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

40) приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:

зупинення операцій з бюджетними коштами;

призупинення бюджетних асигнувань;

зменшення бюджетних асигнувань;

повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

41) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

42) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

43) здійснює повноваження, делеговані районною радою з питань бюджету;

44) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

45) організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

46) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

47) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

48) забезпечує захист персональних даних;

49) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління;

50) здійснює інші передбачені законом повноваження.

5. Фінансове управління районної державної адміністрації має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання;

залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції управління;

вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації;

користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції управління.

6. Фінансове управління районної державної адміністрації в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Управління районної державної адміністрації очолює начальник.

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з департаментом фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації  у встановленому законодавством порядку.

8.Начальник фінансового управління районної державної адміністрації має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади начальником фінансового управління районної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

      У випадку тимчасової відсутності начальника управління його обов’язки виконує заступник начальника управління.

    9. Начальник фінансового управління районної державної адміністрації :

1) здійснює керівництво фінансовим управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про фінансове управління;

3) затверджує положення про структурні підрозділи управління, посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу фінансового управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи фінансового управління;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на фінансове управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

8) представляє інтереси управління у відносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими державними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації відповідно до вимог чинного законодавства;

9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує здійснення контролю за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Тисменицькому районному управлінні юстиції у Івано-Франківській області;

10) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису фінансового управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

11) розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису фінансового управління;

12) затверджує розпис доходів і видатків відповідного місцевого бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;

13) призначає на посаду і звільняє з посади працівників фінансового управління;

14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців фінансового управління;

15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень фінансового управління;

16) забезпечує дотримання працівниками фінансового управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

17) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

10. Накази начальника фінансового управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Департаменту фінансів облдержадміністрації, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації.

Фінансово-господарська діяльність структурного підрозділу з питань фінансів

11. Фінансове управління районної державної адміністрації утримується за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не передбачено законом.

12. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників фінансового управління районної державної адміністрації визначається в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.

13. Штатний розпис та кошторис фінансового управління районної державної адміністрації затверджуються в установленому законодавством порядку.

14. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в управлінні Державної казначейської служби України в Тисменицькому районі Івано-Франківської області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

15. Внесення змін та доповнень до Положення здійснюється розпорядженням голови районної державної адміністрації та підлягають державній реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

16. У разі припинення юридичної особи ( в результаті ліквідації, злиття, поділ, приєднання або перетворення) здійснюється передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.