Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                розпорядження

                                                                районної державної   адміністрації

                                                                від 05.10.2018 року № 562

                                        

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління агропромислового розвитку

районної державної адміністрації

 

Положення про управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації розроблено на основі Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 №887 “Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації”, від 22.07.2016 №465 “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України”, від 13.07.2016 №440 “Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру” та з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21.11.2012 №722 “Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ агропромислового розвитку місцевої державної адміністрації ”.

Методичні рекомендації базуються на положеннях Конституції України, Бюджетного, Господарського, Цивільного кодексів України, Положенні про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23.04.2011№500, інших нормативно-правових актів.

 

1. Управління агропромислового розвитку Тисменицької районної державної адміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, утворюється головою районної державної адміністрації, з урахуванням вимог Закону України "Про місцеві державні адміністрації", входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

 

2. Управління  підпорядковане голові районної державної адміністрації, а також підзвітне та підконтрольний департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації відповідно до статті 42 Закону України “Про місцеві державні адміністрації ”.

 

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

 

4. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в установах Державної  казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням , власні бланки.

 

5.     Основні завдання та функції управління:

 

1)           забезпечення реалізації державної аграрної політики, розроблення та виконання районних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузі агропромислового виробництва;

2)           участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку районного агропромислового ринку ;

3)           організація роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, охорони праці та техніки безпеки.

 

6.     Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 

1)                організовує виконання  Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2)                подає пропозиції до проектів програм і прогнозів соціально-економічного розвитку району, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

3)                вносить департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

4)                надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань юридичної та правової роботи, науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;

5)                вживає заходів щодо запобігання і протидії корупції в галузях агропромислового виробництва, активізації боротьби з розкраданням державного майна на підприємствах галузей агропромислового виробництва;

6)                 сприяє організації виробництва сировини та продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування;

7)                розробляє і вносить пропозиції районній державній адміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

8)                сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, бере участь у здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем;

9)                координує діяльність сільськогосподарських товаровиробників;

10)           сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва; розвитку районногоринку сільськогосподарських машин і обладнання;

11)           сприяє, в межах своїх повноважень, розвитку виробництва і використання альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій в галузях агропромислового виробництва;

12)           реалізує разом з відповідними науково-дослідними, дослідно-конструкторськими, проектними установами і аграрними вищими навчальними закладами науково-технічну та кадрову політику в галузях агропромислового комплексу;

13)           створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарських дорадчих служб;

14)           забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва;

15)           надає методичну допомогу щодо дотримання підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

16)           вживає заходи щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими для Мінагрополітики України законами України про державний бюджет на відповідний рік, та інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;

17)           забезпечує організацію виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку;

18)           сприяє активізації експорту сільськогосподарської продукції та просуванню сільськогосподарської продукції і сировини на зовнішні ринки;

19)           здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати продовольчу безпеку держави на відповідному рівні;

20)           вивчає попит на сільськогосподарську продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої сільськогосподарської продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв'язків та залученню інвесторів;

21)           забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;

22)           готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей  агропромислового комплексу,  посилення їх конкурентоспроможності ;

23)           сприяє, в межах своїх повноважень, поліпшенню екологічного стану та природоохоронної діяльності у сфері агропромислового комплексу;

24)           забезпечує широке висвітлення досягнень у галузях тваринництва, рослинництва, птахівництва, бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;

25)           надає допомогу суб'єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, впровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин;

26)           сприяє оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, виноградарства, хмелярства, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково-обгрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів, впровадження ресурсних та енергозберігаючих технологій;

27)           розробляє районні та галузеві програми розвитку рослинництва з урахуванням кон’юнктури аграрного ринку та екологічних вимог;

28)           формує поточну та перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні ;

29)           проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для агропромислового комплексу;

30)           здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення;

31)           організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

32)           забезпечує захист персональних даних;

33)           здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

 

34)           здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

 

7.      Управління у межах своєї компетенції бере участь:

 

1)                у розробленні і здійсненні у районі заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, аграрних бірж,  оптових продовольчих і плодоовочевих ринків;

2)                розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

3)                 у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

4)                у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії відповідної районної ради;

5)                 готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

6)                у поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва району;

7)                у реалізації державної політики у сфері селекційно-племінної роботи в тваринництві, сприяє забезпеченню ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів, організовує їх збереження та нарощення;

8)                у забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, формує обсяги цільової підготовки фахівців і забезпечує їх працевлаштування, сприяє реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;

9)                у розробці та здійсненні заходів щодо державного регулювання основних ринків сільськогосподарської продукції в районі;

10)           у формуванні та забезпеченні реалізації державної аграрної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та здійснення заходів із забезпечення продовольчої безпеки держави;

11)           у виконанні програм державної підтримки з метою оновлення машинно-тракторного парку, в тому числі за рахунок обласних програм;

12)           у підвищенні енергоефективності підприємств агропромислового комплексу, впровадженні енергозберігаючих технологій, техніки і обладнання.

 

8.      Управління має право:

 

1)                залучати працівників інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для вивчення і розгляду питань, що належать до його компетенції;

2)                одержувати в установленому законодавством порядку від інших підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від територіальних органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3)                організовувати і проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.

 

9.      Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службуза погодженням з Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.

 

10. Начальник управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади начальником управління агропромислового розвитку відповідно до законодавства про державну службу.

 

11. Начальник управління:

 

 1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення  про управління;

 3) затверджує посадові інструкції працівників управління  та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії  районної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва відповідної районної державної адміністрації;

 11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

 Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

12) бере участь у розробці проектів розпорядження голови районної державної адміністрації у визначених законом випадках, а також проектів нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та участі у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

13) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

14) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису управління (в разі утворення підрозділу із статусом юридичної особи), доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами;

15) здійснює добір кадрів;

16) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

18) забезпечує дотримання працівниками управління  правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

19)  здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

На період відсутності начальника управління його обов'язки виконує заступник начальника управління, начальник відділу виробництва, маркетингу ринку, переробки сільськогосподарської продукції та інженерно-технічного забезпечення, охорони праці, пожежної безпеки.

 

12. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації.

 

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

14. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова районної держадміністрації за пропозицією начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228.

 

15.  Місцезнаходження   юридичної  особи:    77401   вул.  Галицька, 17 м. Тисмениця, Івано-Франківська обл.