Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження районної

державної адміністрації

від 05.02.2018 №71

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ у справах молоді та спорту

районної державної адміністрації

 

1. Відділ у справах молоді та спорту районної державної адміністрації (далі – відділ) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

 

2. Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний департаменту освіти, науки та молодіжної політики, управлінню спорту обласної державної адміністрації.

 

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, наказами департаменту освіти, науки та молодіжної політики, управління спорту обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

 

4. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики на території району стосовно молоді, фізичної культури і спорту.

 

5. Основними завданнями відділу є:

    -      організація виконання Конституції і законів України, актів Президента

          України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших

           центральних органів виконавчої влади та здійснення контролю за їх

           виконанням;

 

-          виконання соціальних програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей та молоді, розвитку фізичної культури і спорту, організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля,  формування здорового способу життя;

 

-         координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики стосовно  дітей та молоді, фізичної культури і спорту;

 

-         сприяння громадським  організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим, та іншим громадським  організаціям у проведенні ними роботи з питань молодіжної політики, фізичної культури та спорту;

 

-         забезпечення підготовки і проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів, участі їх у спортивних змаганнях різних рівнів;

 

-         організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом;

 

-         сприяння розвитку олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху.

 

6. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

 

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, наказів департаменту освіти, науки та молодіжної політики, управління спорту обласної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

 

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

 

3) бере участь у реалізації на території району державної політики у справах   молоді, фізичної культури і спорту;

 

4) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі в межах району та вживає заходів до усунення недоліків;

 

5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

 

6) вносить пропозиції до проекту районного бюджету;

 

7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

 

8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

 

9) бере участь у підготовці і проведенні конкурсів, турнірів, змагань, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей та молоді, розвитку фізичної культури і спорту;

 

10) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики стосовно молоді, фізичної культури і спорту;

 

11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

 

 12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

 

13) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду районною радою;

 

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

 

15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

 

16) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

 

17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

 

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

 

19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

 

20) постійно інформує населення про стан здійснення державної політики стосовно молоді, фізичної культури і спорту;

 

21) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

 

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

 

23) сприяє в межах своїх повноважень  виконанню програм (проектів) дитячих, молодіжних, спортивних та інших громадських  організацій;

 

24) сприяє в межах своїх повноважень  роботі інших структурних підрозділів районної державної адміністрації з організації оздоровлення, змістовного відпочинку дітей та молоді, вживає  в межах своєї компетенції відповідних заходів, спрямованих на збереження оздоровчих закладів;

 

25) удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку та відбору обдарованих і талановитих дітей та молоді, роботу з підготовки спортивного резерву, сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, центрів олімпійської підготовки, забезпечує та контролює організацію навчально-тренувального процесу, сприяє створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами спорту, молодіжних центрів,

планує розвиток пріоритетних видів спорту в районі, сприяє підтримці їх розвитку;

 

26) здійснює керівництво підліткових клубів за місцем проживання, координує діяльність районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у питаннях, що належать до компетенції відділу;

 

27) забезпечує виконання державних цільових, галузевих та регіональних програм щодо оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, розвитку фізичної культури і спорту;

 

28) сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, проводить відповідну роботу з метою створення молодіжних центрів праці, організації молодіжних трудових загонів, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

 

29) здійснює в межах своїх повноважень розроблення і реалізацію заходів, спрямованих на розв’язання житлово-побутових та інших соціальних проблем молоді;

 

30) вживає в межах своїх повноважень заходів стосовно утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед молоді, розповсюджує тематичну соціальну рекламу;

 

31) здійснює в установленому порядку фінансування установ та організацій, що належать до сфери управління;

 

32) проводить інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу серед населення, в тому числі через друковані та інші засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, в установленому порядку проводить рекламну та видавничу діяльність;

 

33) формує і затверджує календарні плани проведення заходів стосовно дітей і молоді, спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів, фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;

 

34) організовує і проводить заходи для дітей та молоді, фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи, передбачені календарними планами, у межах коштів, виділених в районному бюджеті;

 

35) організовує роботу з фізичного виховання і провадження фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній сфері на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення та безперервності процесу;

 

36) здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо соціального захисту молоді, спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури і спорту;

 

37) порушує в установленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, тренерів та інших працівників сфери фізичної культури і спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань;

 

38) забезпечує дотримання фізкультурно-оздоровчими і спортивними організаціями стандартів спортивної класифікації, нормативів з фізичної культури і спорту;

 

39) сприяє розвитку олімпійського, неолімпійського, дефлімпійського та паралімпійського руху в районі;

 

40) забезпечує у межах своїх повноважень організацію самодіяльного масового спорту, фізичної культури і спорту серед інвалідів, ветеранів, організовує надання закладами фізичної культури і спорту оздоровчих послуг населенню та вживає заходів для розвитку мережі цих закладів;

 

41) удосконалює форми і методи фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій та соціально-побутовій сферах з метою залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом;

 

42) бере участь у створенні та зміцненні матеріально-технічної бази об'єктів спортивного призначення;

 

43) здійснює у межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів стосовно дітей та молоді, фізичної культури і спорту в районі, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідних бюджетів з цією метою;

 

44) забезпечує контроль за дотриманням законодавства з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту;

 

45) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи у сфері молодіжної політики ,фізичної культури і спорту, проводить з цією метою методичні та науково-практичні семінари, конференції, інші заходи;

 

46) сприяє розвитку підприємництва, залученню інвестицій у сферу молодіжної політики, фізичної культури і спорту, надає консультаційно-методичну допомогу суб'єктам господарювання з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

 

47) комплектує склад збірних команд району за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяє розв'язанню житлово-побутових проблем та створенню максимально сприятливих умов для їх тренувань;

 

 48) взаємодіє з місцевими осередками спортивних організацій (федерацій, асоціацій, спілок, об'єднань тощо) з питань розвитку відповідного виду спорту (версії) згідно з укладеними двосторонніми договорами;

 

49) залучає до розв'язання актуальних проблем фізкультурно-спортивного руху громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості;

 

50) здійснює контроль за технічним станом, ефективністю використання фізкультурно-оздоровчих і спортивних об'єктів, що належать до сфери управління;

 

51) сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки молоді, розвитку фізичної культури та спорту;

 

52) сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, центрів олімпійської підготовки, забезпечує та контролює  організацію навчально-тренувального процесу, сприяє  створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами спорту, планування розвитку пріоритетних видів спорту в районі;

 

53) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

 

54) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

 

55) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

 

56) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

 

57) забезпечує захист персональних даних;

 

58) співпрацює із Галицьким відділення поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області                                                  та соціальними службами у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;

 

59) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

7. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, має право:

 

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

 

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації з питань дітей та молоді, фізичної культури і спорту;

 

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

 

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

 

6) за дорученням голови районної державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового і науково-технічного, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу району;

7) представляти в установленому порядку інтереси сектору в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

 

8. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

9. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з облдержадміністрацією.

 

10. Начальник відділу:

 

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

 

2) подає на затвердження голови районної державної адміністрації положення про відділ;

 

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

 

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

 

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

 

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

 

7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

 

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

 

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

 

10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

 

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контролює їх виконання.

 

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в районному управлінні юстиції;

 

12) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

 

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу;

 

14) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

 

 15) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 

16) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

11. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації.

 

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

13. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 із змінами.