Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

        розпорядження районної   

        державної адміністрації

        від 05.10.2018557

ПОЛОЖЕННЯ про службу у справах дітей

районної державної адміністрації

 

1. Служба у справах дітей районної державної адміністрації             (далі - служба) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на неї завдань .

         2. Служба підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також підзвітна та підконтрольна службі у справах дітей обласної державної адміністрації.

3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації.

4. Служба та її статус як юридичної особи публічного права визначаються головою районної державної адміністрації.

         5. Основним завданням служби є забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

6. Служба відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

·       організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

·        надає адміністративні послуги;

·       бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічнного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

·       забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

·       розробляє проекти розпоряджень районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень, що належать до компетенції служби;

·       готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

·        забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

·       розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

·        забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої вона є;

·       розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

·       координує зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

·       забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

·       здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності та у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;

·        веде державну статистику щодо дітей;

·       веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

·       надає органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

·       влаштовує дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

·       готує інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

·       визначає пріоритетні напрямки поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

·       організовує розроблення і здійснення на відповідній території заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

·       сприяє усиновленню,  влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

·       подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

·       забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;

·       разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює передовий міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

·       надає організаційну і методичну допомогу притулкам для дітей, центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційним центрам (дитячим містечкам), здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю;

·       організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

·       розробляє і подає на розгляд районної державної адміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей;

·       веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

·       надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

·       готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

·       проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

·       готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;

·       бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

·       готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

·       розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;

·       проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

·       здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

 

7. Служба для здійснення повноважень та виконання завдань має право:

·       приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

·       отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

·       отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

·       звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

·       проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

·       порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади;

·       влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення;

·       вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;

·       перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

·       представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

·       запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;

·       порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді;

·       укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями;

·       скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

·       проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;

·       визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;

·       розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

·       відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах та перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи, вживати заходів для їх соціального захисту.          8. Служба в установленому законодавством  порядку взаємодіє зіншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

         9. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із начальником служби у справах дітей обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

         10. Начальник служби:

·       здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, а також за роботу підпорядкованих службі закладів, сприяє створенню належних умов праці;

·       подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про службу у справах дітей;

·       затверджує посадові інструкції працівників служби та розподіляє обов’язки між ними;

·       планує роботу служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

·       вживає заходи щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності діяльності служби;

·       звітує перед начальником служби у справах дітей обласної державної адміністрації та головою районної державної адміністрації про виконання покладених на службу завдань та затверджених планів роботи;

·       вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції служби, та розробляє проекти відповідних рішень;

·       може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

·       за дорученням голови районної державної адміністрації представляє інтереси служби у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

·       видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

·       подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису служби в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

·       розпоряджається коштами в межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису служби;

·       здійснює добір кадрів;

·       подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців служби у справах дітей, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

·       проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень служби у справах дітей;

·       забезпечує дотримання працівниками служби правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

·       здійснює інші повноваження, визначені законом.

         11. Накази начальника служби у справах дітей, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, іншим центральним органом виконавчої влади, або начальником служби у справах дітей обласної державної адміністрації.

         12. Начальник служби може мати заступників, які, призначаються на посаду і звільняються з посади начальником служби у справах дітей районної державної адміністрації, відповідно до законодавства про державну службу.

         13. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників служби визначає  голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

          Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює районна державна адміністрація.

         14. Кошторис та штатний розпис служби затверджує у встановленому порядку голова районної державної адміністрації за пропозицією начальника служби відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.

         15. Функції щодо проведення процедури усиновлення, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей покладаються на окремий підрозділ, який утворюється у складі служби. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється залежно від кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб.

      16. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, в ній може утворюватися колегія у складі начальника служби (голова колегії), його заступників, керівників інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів внутрішніх справ, представників підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та благодійних організацій.

         Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника служби.

          Рішення колегії вводяться в дію наказами начальника служби.          17. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у службі можуть утворюватися наукові та координаційні ради і комісії.

          Склад цих рад та комісій, положення про них затверджує начальник служби.              18. Служба є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.