Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Затверджено

розпорядження районної

державної адміністрації

від 03.01. 2017 р. № 4

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ культури  районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення:

 

1.Відділ культури Тисменицької районної державної адміністрації утворюється головою райдержадміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

 

2.Відділ підпорядкований голові районної держадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний  Міністерству культури України, управлінню культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації.

 

3.Відділ культури в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України,  актами  Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури  України, інших  органів виконавчої влади, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, а також положенням  про відділ.

 

4.Статус відділу культури, національностей та релігій, як юридичної особи публічного права визначається головою районної  державної адміністрації.

 

 5.Основними завданнями відділу культури  райдержадміністрації є забезпечення реалізації державної політики у сфері культури, в питаннях охорони культурної спадщини,  національної музейної політики та у сфері міжнаціональних відносин.

 

6. Відділ культури райдержадміністрації  відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

 

6.1.Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури України, інших органів виконавчої влади, розпоряджень голови районної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією, проводить реалізацію єдиної державної політики сприяння консолідації та розвитку української нації, забезпечення прав національних меншин та права громадян на свободу світогляду і віросповідання.

 

6.2.Здійснює відповідно до законодавства  державного управління  контроль у сфері музейної, клубної та бібліотечної справи щодо прав  національних меншин, свободи світогляду і віросповідання.

 

6.3.Забезпечує реалізацію прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх  видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного  громадянина.

 

6.4.Аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у  галузі культури у межах району та вживає заходів до усунення недоліків.

 

6.5.Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

 

6.6.Вносить пропозиції щодо проекту  місцевого бюджету та  забезпечення  ефективного і цільового використання  бюджетних коштів.

 

6.7.Розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках, проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

 

6.8.Бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної  ради.

 

6.9.Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові райдержадміністрації.

 

6.10.Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

 

6.11.Розробляє та здійснює заходи щодо забезпечення умов для  відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності національних  меншин, які проживають в районі.

 

6.12.Сприяє захисту прав і законних інтересів  творчих працівників та їх спілок, а також закладів, підприємств, організацій культурно-мистецької  сфери,  що діють в районі.

 

6.13.Створює умови  для розвитку соціальної та ринкової   інфраструктури у сфері культури. Організовує  матеріально-технічне забезпечення закладів культури.

 

6.14.Забезпечує гармонізацію міжнаціональних відносин, збереження і розвитку етнічної самобутності національних меншин, а також  задовольняє     національно-культурні потреби  українців.

 

6.15.Залучає громадян до раціонального використання вільного часу, ознайомлює з історико-культурною спадщиною і культурно-мистецьким  надбанням  краю.           

 

6.16.Створює умови для розвитку професійного і аматорського вокального, музичного, театрального, хореографічного, циркового, образотворчого,  декоративно-ужиткового мистецтва,  кіно та фотомистецтва, народної  художньої творчості, змістовного культурного   дозвілля   населення, сприяє формуванню репертуару мистецьких колективів, комплектуванню та поновленню фондів музеїв, бібліотек, організації виставок.

 

6.17.Здійснює керівництво  та  надає організаційно-методичну  допомогу установам культури, що  знаходяться в його підпорядкуванні, координує діяльність  установ культури всіх систем і відомств. 

 

6.18.Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань   соціально-культурного розвитку району.

 

6.19. Готує пропозиції щодо заохочення благодійництва в культурно-мистецькій сфері і подає їх на розгляд  райдержадміністрації.

 

6.20.Проводить  фестивалі, свята, конкурси, огляди аматорської народної творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.

 

6.21.Сприяє збереженню та відтворенню історичного середовища міст і сіл, відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел.

 

6.22.Створює сприятливі умови для утвердження державної мови в суспільному житті, збереження і розвитку етнічної мовної і культурної самобутності національних меншин, що проживають в районі.

 

6.23.Затверджує статути,  положення підпорядкованих установ і організацій   культури та зміни до них.

 

6.24.Подає пропозиції управлінню культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації  про включення об"єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам"яток місцевого значення та Державного реєстру нерухомих пам"яток України.

 

6.25.Веде облік, забезпечує захист  об"єктів культурної спадщини та регулює питання їх використання  і популяризацію.

 

6.26.Здійснює контроль за збереженням культурних цінностей,  що знаходяться в районі.

 

6.27.Веде облік  релігійних організацій, що діють в районі, та культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні або використовуються ними.

 

6.28.Організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації  працівників  галузі.

 

6.29.Сприяє розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури, дитячих музичних шкіл  в районі.

 

6.30.Сприяє забезпеченню соціального захисту працівників культури.

 

6.31.Організовує бухгалтерський облік і звітність.

 

6.32.Здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни в установах культури   району.

 

6.33.Забезпечує контроль за дотриманням правил охорони праці, пожежної безпеки, технологічних  вимог в закладах культури, розташованих на території району.

 

6.34.Заохочує благодійну діяльність установ, підприємств і організацій, громадських об’єднань, релігійних організацій та окремих громадян.

 

6.35.Забезпечує впровадження науково обгрунтованих, суспільно необхідних нормативів культурного обслуговування населення, працює над  створенням і дотриманням нормативно-правової бази закладів культури. 

 

6.36.Здійснює пошук, використання і поширення нових  організаційно творчих підходів у діяльності закладів культури, вдосконалення господарського механізму в їх діяльності, інформаційно-методичного забезпечення, впроваджує нові моделі організації  культурної діяльності.

 

6.37.Подає у встановленому порядку пропозиції щодо нагородження працівників, що особливо відзначилися, державними нагородами, президентськими відзнаками та про присвоєння почесних звань України, застосовує згідно з чинним законодавством України інші форми морального і матеріального заохочення працівників за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-просвітницькій та виробничій діяльності.

 

6.38.Координує взаємодію органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань міжнаціональних та міжконфесійних відносин.

 

6.39.Контролює дотримання законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання.

 

6.40.Вивчає релігійну ситуацію та процеси, що відбуваються у релігійному середовищі, готує та подає на розгляд відповідні матеріали на розгляд голови районної  державної адміністрації.

 

6.41.Вживає у межах своєї компетенції заходи щодо запобігання проявам розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі у районі.

 

6.42.Розробляє проекти цільових програм в галузі  культури, охорони культурної спадщини, музейної справи та надає їх у встановленому порядку на затвердження.

 

6.43Відповідно до  чинного законодавства  забезпечує державну  статистичну звітність закладів культури  незалежно від форм власності.

 

6.44.Організовує матеріально-технічне та фінансове забезпечення закладів культури, що належать до спільної власності територіальних громад району.

6.45.Виходить з клопотаннями  до  районної  державної адміністрації про створення, реорганізацію та ліквідацію закладів культури, що належать до спільної  власності  територіальних  громад  району.

 

6.46.Здійснює повноваження орендодавця об’єктів спільної власності територіальних громад району, що відносяться до галузі культури.

 

6.47.Організовує контроль за експлуатацією і технічним станом споруд  установ, віднесених  до сфери культури.

 

6.48. Виконує інші функції,  що випливають з покладених на нього завдань.

 

7. Відділ культури  має право:

 

7.1.Одержувати від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

7.2.Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

 

7.3.Виносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі.   

 

7.4.Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

 

7.5.Скликати в установленому порядку наради з питань,  що належать до його компетенції.

 

8.Відділ культури при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з іншими  структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування,  а також з підприємствами, установами і організаціями,  громадянами та їх об’єднаннями.

 

9.Відділ культури, національностей та релігій очолює начальник, який призначається і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством  про державну службу.

 

10.Начальник відділу культури  райдержадміністрації:   

 

10.1.Здійснює керівництво відділом, несе персональну  відповідальність за організацію та результати його діяльності, створення належних умов праці у відділі, встановлює ступінь відповідальності керівників структурних підрозділів відділу.

 

10.2.Видає у межах своєї компетенції  накази і контролює їх виконання.     

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту.        

 

10.3.Розробляє та подає на затвердження голові райдержадміністрації  положення про  відділ.

 

10.4. Затверджує посадові інструкції працівників відділу та  розподіляє функціональні обов’язки  між ними.

 

10.5.Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи місцевої держадміністрації.

 

10.6. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності  роботи відділу.

 

10.7.Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.

 

10.8. Може входити до складу колегії райдержадміністрації.

 

10.9. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції  відділу, та розробляє проекти відповідних рішень.

 

10.10. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

 

10.11. Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва  райдержадміністрації.

 

10.12. Здійснює добір  кадрів   закладів культури.

 

10.13.Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу.

 

10.15. Призначає на посади та звільняє з посад працівників відділу у порядку, передбаченому законодавством про державну службу.

 

10.16.Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.

 

10.17.Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

 

10.18.Здійснює інші повноваження,  визначені законом.

 

Начальник відділу культури райдержадміністрації,  утвореного як юридична особа публічного права, здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників цього відділу.

 

11.Накази начальника відділу культури  райдержадміністрації, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, або керівником відповідного структурного підрозділу   вищого рівня.

 

12. Начальник відділу культури  райдержадміністрації, може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою райдержадміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

 

13.Відділ культури  утримується за рахунок коштів державного та районного бюджетів. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та кошторис відділу культури визначає голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника відділу в межах відповідних бюджетних призначень. 

 

14.Відділ культури є неприбутковою організацією, установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків), або їх частини  серед засновників, працівників, окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску.

 

15.Доходи (прибутки)  відділу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання відділу, реалізації мети (цілей, завдання) та напрямків діяльності, визначених установчими документами.

 

16.Відділ культури є юридичною особою,  суб’єктом нормотворення, має самостійний баланс, реєстраційний рахунок в Державному казначействі, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

Юридична адреса: 77401, м. Тисмениця,

вул. Галицька,15,

Івано-Франківська обл.