Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             розпорядження  районної

                                                                             державної адміністрації

                                                                             від 05.10.2018 року № 559

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти районної державної адміністрації

 

1.             Відділ освіти районної державної адміністрації (далі – відділ освіти) утворюється головою  районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Тисменицького району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

2.            Відділ освіти підпорядкований голові районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний Міністерству освіти і науки України, органу управління освітою обласної державної адміністрації, а також з питань здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих закладів освіти – Державній інспекції закладів  освіти України.

3.            Відділ освіти  своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, а також положенням про відділ освіти райдержадміністрації.

4.            Основним завданням відділу освіти є забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти на території Тисменицького району.

5.            Відділ освіти відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1)           організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2)           забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів учасників  освітнього процесу, працівників закладів та установ освіти;

3)           здійснює державний контроль за дотриманням закладами та установами освіти актів законодавства з питань освіти, виконанням ними Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Базового компоненту дошкільної освіти;

4)           аналізує стан та тенденції розвитку освіти району та вживає заходів до усунення недоліків;

5)           створює в межах своїх повноважень умови для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти;

6)           створює умови для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;

7)           забезпечує розвиток системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

8)           визначає потреби, розробляє пропозиції щодо розвитку та удосконалення мережі закладів та установ освіти;

9)           забезпечує розвиток освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно- культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей регіону;

10)       здійснює контроль за дотриманням актів законодавства з питань освіти, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти;

11)       координує діяльність закладів та установ, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, організовує роботу з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

12)       управляє навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;

13)       забезпечує моніторинг у сфері освіти;

14)       забезпечує у межах своїх повноважень розвиток різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснює навчально-методичне керівництво із зазначених питань;

15)       організовує оздоровлення, відпочинок і дозвілля дітей, розвиває фізичну культуру та спорт у закладах освіти, забезпечує пропаганду здорового способу життя;

16)       сприяє міжнародному співробітництву з питань освіти;

17)       аналізує стан освіти в районі, розробляє регіональні програми розвитку освіти, організовує і контролює виконання цих програм;

18)       сприяє розвитку мережі закладів освіти в регіоні, вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо;

19)       проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів закладів освіти усіх форм власності, веде облік і складає звіти з цих питань у межах своєї компетенції;

20)       вживає заходів із забезпечення закладами освіти належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;

21)       готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обслуговування, організацію роботи з обліку дітей і підлітків шкільного віку, контроль за здобуттям ними повної загальної середньої освіти;

22)       організовує регулярне і безоплатне перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти у сільській місцевості до місця навчання, роботи і додому;

23)       організовує харчування дітей у закладах освіти району та оздоровчих закладах;

24)       забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створює належні умови для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впроваджує  в практику освітніх та наукових програм відродження та розвиток національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;

25)       впроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки України нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти;

26)       формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту;

27)       організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів закладів загальної середньої освіти;

28)       залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно- культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;

29)       проводить роботи, спрямовані на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інші заходи, спрямовані на підвищення культурно- освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;

30)       співпрацює з відповіднимиструктурними підрозділами поліції та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;

31)       організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

32)       розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання закладів освіти комунальної форми власності та соціальний захист учасників освітнього процесу;

33)       контролює використання капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об’єктів освіти, погоджує проекти будівництва закладів освіти;

34)       вживає у межах своєї компетенції заходів щодо поліпшення матеріальних та житлових умов працівників освіти, організації їх медичного та побутового обслуговування;

35)       розглядає питання та вносить в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти державними нагородами, відомчими та заохочувальними відзнаками, педагогічними та іншими преміями, відзнаками місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання їх праці;

36)       готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти в районі;

37)       готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища освіти, забезпечує їх виконання;

38)       розробляє і подає на розгляд районної державної адміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти;

39)       готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань освіти і вносить їх в установленому порядку на  розгляд обласної, районної державної адміністрації та Міністерства освіти і науки України;

40)       сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;

41)       координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

42)       здійснює разом з органами охорони здоров’я загальний контроль за охороною здоров’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників освітнього процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей;

43)       забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи в освітній сфері;

44)       вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань освіти, проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;

45)       забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань освіти;

46)       проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань освіти, провадить в установленому порядку рекламну та видавничу діяльність;

47)       сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів;

48)       здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищує рівень правової обізнаності батьків і дітей;

49)       бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

50)       вносить пропозиції до проекту районного бюджету; забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

51)       бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

52)       розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

53)       бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

54)       бере участьу розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

55)       бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

56)       готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

57)       забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

58)       готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

59)       розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

60)       опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

61)       забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ освіти;

62)       постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень у галузі освіти;

63)       здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

64)       забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

65)       організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

66)       забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

67)       бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

68)       проводить спеціальну перевірку відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання;

69)       забезпечує захист персональних даних;

70)       здійснює інші передбачені законом повноваження.

6.            Відділ освіти райдержадміністрації для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1)           одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2)           залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3)           вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у галузі освіти;

4)           вносити до Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів влади пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації освітнього процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення закладів освіти;

5)           користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами звязку і комунікацій, мережами спеціального звязку та іншими технічними засобами;

6)           скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань освіти;

7)           організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;

8)           укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв’язки з управліннями, закладами освіти та науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

9)           за дорученням голови районної державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього потенціалу району;

10)       створювати авторські колективи для підготовки регіональних посібників і за погодженням з Міністерством освіти і науки України впроваджувати їх у практику;

11)       представляти в установленому порядку інтереси відділу освіти райдержадміністрації в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

7.            Відділ освіти в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8.            Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією в установленому законодавством порядку.

9.            Начальник відділу освіти:

1)           здійснює керівництво відділом освіти несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2)           подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ освіти, його структуру, затверджує положення про його структурні одиниці;

3)           затверджує посадові інструкції працівників відділу освіти та розподіляє обовязки між ними;

4)           планує роботу відділу освіти, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5)           вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу освіти;

6)           звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ освіти завдань та затверджених планів роботи;

7)           може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

8)           вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу освіти, та розробляє проекти відповідних рішень;

9)           може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10)       представляє інтереси відділу освіти у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

11)       видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням, подає на державну реєстрацію в територіальний орган Міністерства юстиції України накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер;

12)       подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу освіти в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13)       розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу освіти;

14)       здійснює добір кадрів;

15)       організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу освіти;

16)       призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу освіти райдержадміністрації, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує їх та притягає до дисциплінарної відповідальності;

17)       приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу освіти, які не є державними службовцями, заохочує їх та притягає до дисциплінарної відповідальності;

18)       призначає на посади на основі конкурсного відбору директорів закладів загальної середньої освіти та звільняє з посад керівників закладів освіти, у порядку, встановленому чинним законодавством;

19)       проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти;

20)       забезпечує дотримання працівниками відділу освіти райдержадміністрації правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

21)       здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

10. Начальник відділу освіти, утвореного як юридична особа публічного права,здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників відділу освіти.

11.        Накази начальника відділу освіти райдержадміністрації, що суперечать Конституціїта законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, Міністерством освіти і науки України, іншим центральним органом виконавчої влади, або керівником органу управління освітою обласної державної адміністрації.

12.        Начальник відділу освіти може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником відділу освіти.

13.        Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу освіти визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

14.        Штатний розпис та кошторис відділу освіти затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника відділу освіти відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

15.        Відділ освіти, утворений як юридична особа публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

16.        Відділ освіти є неприбутковою організацією, не має на меті отримання прибутків та розподілу отриманих доходів (прибутків).

17.     Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу освіти утворюється колегія у складі начальника (голова колегії), заступника начальника, інших працівників відділу освіти, керівників з