Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації


                                     ЗАТВЕРДЖЕНО                           розпорядження районної                       державної адміністрації

                  від 09.02.2018 №84_

ПОЛОЖЕННЯ  про відділ містобудування і архітектури районної державної адміністрації

      1. Відділ містобудування і архітектури районної державної адміністрації утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

2. Відділ містобудування і архітектури підпорядкований голові районної державної адміністрації та керівнику апарату районної державної адміністрації.

3. Відділ містобудування і архітектури районної державної адміністрації у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

4. Вид відділу містобудування і архітектури та його статус як юридичної особи публічного права визначаються головою районної державної адміністрації .

5.  Основним завданням відділу містобудування і архітектури є реалізація державної   політики  у  сфері  містобудування  та архітектури.

6. Відділ містобудування і архітектури районної державної адміністрації відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

       1) аналіз стану містобудування на території району;

       2) організація, розроблення,   експертиза   і    забезпечення, затвердження    в установленому порядку регіональних, містобудівних програм, генеральних  планів населених пунктів, іншої містобудівної документації, координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку  територій  та  забудови  населених  пунктів району;

         3) забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування,державних стандартів,  норм і правил,  правил  забудови  населенихпунктів району.

          4) готує   пропозиції   до   програм   соціально-економічногорозвитку  районутапроектів  місцевого  бюджету  і  подає їх нарозгляд районної державної адміністрації;

         5) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питаньсоціально-економічного розвитку відповідної території;

          6) веде  облік  забезпеченості  містобудівною   документацієюнаселених пунктів району, вносить пропозиції відповідним радам пронеобхідність розроблення  та  коригування  містобудівних  програм,генеральних  планів  населених   пунктів  та  іншої  містобудівноїдокументації;

           7) розглядає пропозиції та подає до  районної  державної адміністрації висновки щодо визначення територій, вирішення питань вибору,    вилучення, приватизації та надання земель для містобудівних потреб   відповідно до законодавства, а також можливість здійснення на них запланованої містобудівної діяльності;

           8) готує висновки щодо розміщення, будівництва та реконструкції житлово-цивільних, виробничих, інженерно-транспортних та інших об'єктів;

            9)  розробляє та видає в  установленому  порядку   містобудівні умови та обмеження на проектування,будівництво,реконструкціюбудинків  і  споруд,благоустрійтериторій;

          10) надає в  установленому  порядку  будівельні паспорти набудівництвота  реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарськихбудівель;

          11) надає у встановленому порядку паспорти прив’язки на розміщення об’єктів підприємницької діяльності;

          12) погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об’єктів благоустрою зовнішньої реклами;

- організовує ведення містобудівних кадастрів населених пунктів, узагальнює окремі їх дані;

          13)  створює  архів  містобудівної  документації;

          14) інформує через засоби масової  інформації  населення  про містобудівні   програми   розвитку   району,  розміщення  важливих об'єктів;

          15) розглядає звернення громадян, інших суб'єктів містобудування з питань,  що належать до його компетенції, приймає відповідні рішення.

          16) виконує інші функції відповідно до чинного законодавства.

7. Відділ містобудування і архітектури районної державної адміністрації підрозділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

           1) залучати спеціалістів інших підрозділів районної державної адміністрації,  підприємств,  установ й  організацій, об'єднань громадян                          (за  погодженням  з іншими керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

            2) одержувати в установленому  порядку від інших підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування,  підприємств, установ й організацій інформацію, документи та інші матеріали,  а  від  місцевих органів  державної статистики - безоплатно статистичні дані,  необхідні для виконання покладених на нього завдань;

            3)  скликати в установленому порядку наради з питань, що належать

до його компетенції.

 

8. Відділ містобудування і архітектури районної державної адміністрації в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9.  Відділ містобудування і архітектури районної державної адміністрації очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією в установленому законодавством порядку.

10. На посаду начальника відділу містобудування і архітектури районної державної адміністрації, призначаються повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та здобули ступінь вищої архітектурної освіти не нище магістра, з досвідом  роботи на посадах державної служби  категорії «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

11. На посаду головного спеціаліста, провідного спеціаліста або спеціаліста відділу містобудування і архітектури районної державної адміністрації призначаються повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та здобули ступінь вищої освіти бакалавра або молодшого бакалавра.

12. Начальник відділу містобудування і архітектури районної державної адміністрації:      

1) здійснює керівництво відділом містобудування і архітектури районної державної адміністрації, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ містобудування і архітектури районної державної адміністрації;

3)  затверджує посадові інструкції працівників відділу містобудування і архітектури районної державної адміністрації та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу містобудування і архітектури районної державної адміністрації, вносить пропозиції щодо формування планів роботи;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу містобудування і архітектури районної державної адміністрації;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ містобудування і архітектури завдань та затверджених планів роботи;

7) можевходитидо складу колегії районної державної адміністрації ;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу містобудування і архітектури районної державної адміністрації та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси відділу містобудування і архітектури районної державної адміністрації у взаємовідносинахз іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

12) подає керівнику апарату районної державної адміністрації пропозиції щодо:

       призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу містобудування і архітектури, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу містобудування і архітектури, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

13) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу містобудування і архітектури;

14) забезпечує дотримання працівниками відділу містобудування і архітектуриправилвнутрішньоготрудового розпорядку та виконавської дисципліни;

15)  здійснює інші повноваження, визначені законом.

13. Накази начальника відділу містобудування і архітектури районної державної адміністрації, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації.

14.  Начальник відділу містобудування і архітектури районної державної адміністрації може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються та звільняються з посади керівником апарату районної державної адміністрації за поданням начальника відділу містобудування і архітектури районної державної адміністрації .

15. Районна державна адміністрація зобов’язана створити умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу містобудування і архітектури районної державної адміністрації, забезпечити ї окремим приміщенням, телефонним та електронним зв’язком, сучасними комп’ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов’язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами.

16. Покладання на відділ містобудування і архітектури обовязків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.

17. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу містобудування і архітектури районної державної адміністрації визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

18. Штатний розпис та кошторис відділу містобудування і архітектури районної державної адміністрації затверджує голова районної державної адміністрації.