Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження районної

державної адміністрації

від 17 лютого 2017 р. №90

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ містобудування і архітектури

районної державної адміністрації


1.  Відділ містобудування і архітектури районної державної адміністрації утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

2.  Відділ містобудування і архітектури районної державної адміністрації підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади.

3.   Відділ містобудування і архітектури у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, а також положенням про відділ.

4.  Відділ містобудування і архітектури районної державної адміністрації та його статус як юридичної особи публічного права визначаються головою районної державної адміністрації.

5.    Основними завданнями відділу містобудування і архітектури є забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району.

6.    Відділ містобудування і архітектури районної державної адміністрації виконує такі завдання :

-забезпечення    реалізації    державної    політики    у    сфері    містобудування архітектури   на території району;

- аналіз стану   містобудування на території району, контроль   за розробкою проведення експертизи і забезпечення затвердження   в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної   документації;

- координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій,   забудови   населених    пунктів   на території  району,   поліпшення  їх архітектурного вигляду;

-забезпечення   додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури державних стандартів, норм та правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації,  здійснення   контролю  за їх реалізацією

 

-   бере   участь   у   реалізації   державної   політики   у   сфері   архітектури   та містобудування, подає до районної державної адміністрації пропозиції з цих питань;

-  бере   участь   у   розробці   пропозицій    до   програм    соціально-економічного розвитку району та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд до районної державної адміністрації;

- сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань   соціально-економічного розвитку відповідної території;

-  веде облік забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів на території району, вносить пропозиції органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення та коригування генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

- розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції   суб'єктів містобудування   щодо визначення території вибору, вилучення   (викупу)

та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією розробляє та подає до районної державної адміністрації висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість впровадження на них запланованої містобудівної діяльності;

-  розглядає і подає виконавчим органам сільських, селищних, міських (крім міст обласного підпорядкування) рад пропозиції щодо розміщення будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об'єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, виробництва   будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, розглядає   і   погоджує   проекти    конкретних об'єктів архітектури та надає замовникам висновки щодо їх затвердження;

-  координує   на території району виконання   науково-дослідних і проектно шукувальних робіт у сфері містобудування;

-  сприяє органам місцевого самоврядування у вирішення питань в порядку що встановлюється управлінням містобудування та архітектури                        Івано-Франківської обласної адміністрації, створення і оновлення топографічних планів призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об'єктів архітектури, підземних мереж та споруд, прив'язки будівель і споруд до ділянок будівництва а також вирішення інших інженерних питань, проведення розмічувальних робіт ( крім встановлення меж земельних ділянок у натурі ), винесення в натуру осей будівель, споруд і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг, здійснює систематизацію зазначених матеріалів, надає дозвіл на проведення інженерних вишукувань для будівництва;

-   погоджує згідно Закону України містобудівні умови та обмеження на проектування об'єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, капітального ремонту, благоустрою територій у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України;

-   погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об'єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами;

-  погоджує забудовникам необхідну документацію на будівництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарських будівель у населених пунктах на території району, погоджує проекти забудови благоустрою земельних ділянок, проекти житлових будинків, господарських будівель;

-  вносить відповідним органам пропозиції щодо прийняття згідно із законодавством рішень стосовно самовільно збудованих будинків та споруд;

- сприяє органам місцевого самоврядування в організації та проведенні у встановленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

-  організовує       ведення    містобудівного   кадастру   населених    пунктів   на території району, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок  для збудованих   будинків,  споруд   та      інженерних    комунікацій,     поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів;

-  створює і веде архів        містобудівної          документації, матеріалів містобудівного кадастру;

-  сприяє органам місцевого самоврядування через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку району, розміщення найважливіших об'єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення;

-  забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв ,   звернень і скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції та вживає відповідних заходів;

-   контролює діяльність виконавчих     органів сільських, селищних , міських рад з питань містобудування та архітектури в межах повноважень, передбачених підпунктом   «б»    частини   першої    статті   Закону     України» Про   місцеве самоврядування   в Україні» у   порядку,    встановленому Кабінетом Міністрів України;

- бере участь у межах своїх повноважень в здійсненні державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб, проведення грошової оцінки земель населених пунктів на території району;

-  сприяє впровадженню у  проектах   об'єктів   архітектури     прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, що забезпечують    ресурсозбереження,   здійсненню    структурної    перебудови     та переорієнтації виробничої    будівельної   бази     на   спорудження     житла використанням     ресурсоощадних      технологій     та     конструкцій    ,     місцевих будівельних матеріалів;

-   координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств,       установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування та   архітектури;

-  виконує інші функції відповідно до чинного законодавства.

7. Відділ містобудування та архітектури районної державної адміністрації має право :

1) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

-   залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

2 ) одержувати у встановленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи , інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3)і подавати відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних    та    інженерно-геологічних робіт,  які    виконуються    з порушенням державних стандартів, норм і правил.

8.    Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.

9.  Відділ очолює начальник і призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням обласної державної адміністрації.

Начальник відділу за посадою є головним архітектором району.

10.  Начальник відділу:

здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед головою районної державної адміністрації за виконання покладених на відділ завдань;

2) затверджує положення, розподіляє   обов'язки між працівниками відділу та визначає ступінь їх відповідальності;

подає на затвердження   голові районної державної адміністрації   кошторис доходів і видатків та штатний розпис відділу в межах граничної* чисельності і фонду оплати праці його працівників;

-   видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

5) подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо прийняття та звільнення працівників відділу;

) має право бути присутнім на засіданнях органів місцево самоврядування та бути вислуханим з питань, що стосуються відділу.

11. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного суду України, акти Міністерства можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації,

начальником     управління   містобудування   та   архітектури обласної державної адміністрації.

12. Для розгляду містобудівних, архітектурних та інженерно-проектних рішень об'єктів архітектури або ( у разі необхідності) основних положень архітектурно-планувальних завдань при відділі утворюється архітектурно містобудівна рада.

Архітектурно-містобудівна    рада     проводить  свою діяльність    відповідно

Типового положення про архітектурно-містобудівну раду, затвердженого Мїнрегіонбудом.

Склад ради та положення про неї затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальником відділу.

Відділ   має   круглу   печатку   із   написом   «Відділ   містобудування   і архітектури» та штамп із своїм найменуванням.