Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Погоджено

Директор департаменту

соціальної політики

Івано-Франківської обласної

державної адміністрації

____________________ Л.Бурдяк

від «__»_______________2016 року

Затверджено

розпорядження

районної державної адміністрації

від  «28» березня 2016 року №157

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  про територіальний центр  соціального обслуговування

(надання соціальних послуг) Тисменицького району

1.                                              Загальні відомості

 

1.1. Територіальний  центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  є бюджетною установою, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої приймає голова районної державної адміністрації.

1.2. Територіальний центр утворюється для надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування.

1.3. Територіальний  центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами  України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету  Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, актами інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також положенням про територіальний центр розробленого відповідно до  Типового положення.

1.4. Територіальний центр провадить свою діяльність на принципах  адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання  бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання державних  стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.

1.5. Положення про територіальний центр, його структуру за пропозицієюструктурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної державної адміністрації, погоджене структурним підрозділом з питань соціального захисту населення обласної державної адміністрації, затверджується головою районної державної адміністрації.

1.6. Кошторис, штатний розпис територіального центрузатверджується головою районної державної адміністрації.

 

 

2.                Функції та завдання територіального центру

 

2.1. На соціальне обслуговування в територіальному центрі мають право:

-       громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

-       громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

2.2. Методичне забезпечення діяльності територіального центру здійснює Мінсоцполітики, координацію та контроль за забезпеченням його діяльності – структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласної державної адміністрації, організаційно-методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг - структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної державної адміністрації.

2.3. Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо соціального обслуговування територіальний центр взаємодіє із структурними підрозділами органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

2.4. Основними завданнями територіального центру є:

-    виявлених громадян, зазначених у пункті 2.1 цього положення, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);

-    забезпечення якісного соціального обслуговування;

-    установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння в здійсненні соціальних послуг громадянам, зазначеним у пункті 2.1 цього положення.

 

3.         Структурні підрозділи територіального центру

 

3.1. У  територіальному центрі можуть утворюватися такі структурні підрозділи:

1)       відділення (не менше як два різного спрямування):

-    соціальної допомоги вдома;

-    організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;

-    стаціонарного догляду для постійного  проживання;

-    денного перебування;

2)       можуть утворюватися інші відділення та підрозділи, діяльність яких спрямована на надання соціальних послуг громадянам, зазначеним у пункті 2.1 цього положення.

3.2. Територіальний центр має право створювати в разі потреби у сільських населених пунктах робочі місця соціальних працівників (соціальних робітників) для надання соціальних послуг громадянам, зазначених у пункті 2.1 цього положення, за їх місцем проживання.

3.3. Територіальний центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади в установленому порядку головою районної державної адміністраціїза пропозицією структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної державної адміністрації, погодженою відповідно з структурним підрозділом з питань соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

3.4. Посаду директора територіального центру може займати особа, яка має вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи на керівній посаді не менш як п'ять років.

3.5. Директор територіального центру:

1)       організовує роботу територіального центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, визначає ступінь відповідальності працівників;

2)       затверджує посадові обов'язки заступника (заступників) директора і керівників структурних  підрозділів та інших працівників територіального центру;

3)       координує діяльність структурних підрозділів територіального центру;

4)       подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо штатного розпису, кошторису витрат територіального центру;

5)       укладає договори, діє від імені територіального центру і представляє його інтереси;

6)       розпоряджається коштами територіального центру в межах затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення, в тому числі на оплату:

-       проведення щорічного профілактичного медичного огляду соціальних працівників та соціальних робітників територіального центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;

-       придбання для соціальних працівників та соціальних робітників спецодягу, взуття, велосипедів, проїзних квитків (або грошової компенсації за їх придбання);

-       придбання для оснащення структурних підрозділів територіального центру автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування;

-       підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги;

7)       призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади працівників територіального центру;

8)       видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування  громадян), організовує  і контролює їх виконання;

9)       розробляє і подає на затвердження голові районної державної адміністрації проект положення про територіальний центр;

10)  затверджує положення про структурні підрозділи територіального центру.

3.6. Територіальний центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевих бюджетів на соціальний захист населення,  соціальне забезпечення, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.

3.7. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників територіального центру затверджуються головою районної державної адміністрації.

3.8. Умови оплати праці працівників територіального центру та штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, чисельності та типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру, що затверджуються наказами Мінсоцполітики.

3.9. Для надання соціальних послуг територіальний центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

У територіальному центрі можуть утворюватися мультидисциплінарні команди відповідно до Порядку організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого наказом Мінсоцполітики.

3.10. Територіальний центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам, зазначеним у пункті 2.1 цього положення, та поліпшення матеріально-технічної бази територіального центру.

3.11. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов'язаної із наданням соціальних послуг, структурних підрозділів територіального центру, ревізія фінансово-господарської діяльності центру проводяться відповіднодо законодавства України.

3.12. Працівники територіального центру, які здійснюють соціальне обслуговування громадян зазначених у пункті 2.1 цього положення зобов’язані сумлінно ставитися до виконання своїх обов’язків, поважати гідність громадян, не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо громадян, яких вони обслуговують. Зберігати в таємниці інформацію, отриману під час виконання своїх службових обов’язків, а також інформацію, що не може бути використана проти громадян зазначених у пункті 2.1 цього положення.

3.13. Територіальний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи та бланки.

 

 

 

Затверджено

розпорядження

районної державної адміністрації

від «___»___________2016 р. №____

 

ПЕРЕЛІК

соціальних послуг, умови та порядок їх надання

структурними підрозділами територіального центру

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

Загальні положення

1. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі - територіальний центр) надає такі послуги:

догляд вдома;

догляд стаціонарний;

денний догляд;

соціальна адаптація.

Крім того, територіальний центр може надавати такі соціальні послуги:

паліативний/хоспісний догляд;

консультування;

представництво інтересів;

соціальна профілактика;

посередництво (медіація);

соціально-економічні (у формі надання натуральної чи грошової допомоги);

транспортні;

 інші соціальні послуги.

2. Територіальний центр забезпечує здійснення своїми структурними підрозділами  надання соціальних послуг:

- громадян похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

- громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

3. Для отримання соціальних послуг громадяни, зазначені в абзаці другому пункту 2 цього переліку, подають письмову заяву структурному підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації  місцем проживання/ перебування, яке в триденний строк після її надходження надсилає запит до закладу охорони здоров'я за місцем проживання/ перебування  громадянина для одержання медичного висновку про його здатність до самообслуговування та потребу в постійній сторонній допомозі (далі - медичний висновок), до відповідного підприємства, установи, організації, що надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, або виконавчого органу сільської (селищної) ради за місцем реєстрації громадянина для отримання довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб і до територіального органу ДФС для отримання довідки про доходи громадянина  (у разі потреби).

З метою встановлення наявності (відсутності) обтяжень речових прав на нерухоме майно громадян, зазначених в абзаці другому пункту 2 цього переліку, які подали письмову заяву структурному підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації, а також наявності (відсутності) укладених такими громадянами договорів довічного утримання (догляду) посадова особа цього підрозділу в триденний термін після надходження відповідної письмової заяви отримує інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав) шляхом безпосереднього доступу до нього відповідно до законодавства та долучає її до заяви громадянина.

У п’ятиденний термін після надходження запиту відповідні суб’єкти, зазначені в  абзаці першому цього пункту, надають медичний висновок, довідку про склад сім’ї або зареєстрованих в жилому приміщенні/будинку осіб, довідку про доходи громадянина (у разі потреби) структурному підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації, який в одноденний термін після їх надходження приймає рішення про надання або відмову в наданні соціальної послуги з урахуванням пунктів 6, 7, 7.1-7.5, 10, 11цього переліку і надсилає  такі документи територіальному центру разом із заявою громадянина та інформацією з Державного реєстру прав.

Після надходження зазначених документів територіальний центр протягом терміну, визначеного у державних стандартах соціальних послуг, визначає індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги, встановлює групу рухової активності, визначає зміст соціальної послуги, уточнює обсяг, складає індивідуальний план, приймає рішення про необхідність надання соціальних послуг, про що видається відповідний наказ, та укладається з отримувачем  соціальної послуги договір про надання таких послуг.

Надання соціальної послуги структурними підрозділами територіального центру внутрішньо переміщеним особам здійснюється невідкладно. Особова справа формується на підставі документа, що посвідчує особу та довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

4. Громадяни, зазначені в абзаці третьому пункту 2 цього переліку, для отримання соціальних послуг подають письмову заяву структурному підрозділу з питань  соціального захисту населення місцевої державної адміністрації за місцем проживання.

5. У разі потреби та за згодою громадян, зазначених у пункті 2 цього переліку, з метою визначення додаткової потреби у натуральній чи грошовій допомозі проводиться обстеження їх матеріально-побутових умов. Для цього утворюється комісія, до складу якої входить не менш як три особи.

 У разі коли громадянин, який потребує надання соціальних послуг, за віком або за станом здоров'я неспроможний самостійно прийняти рішення про необхідність його здійснення (їх надання), таке рішення може прийняти опікун чи піклувальник.

 Форми заяви, медичного висновку, договору про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг), карти визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, акту обстеження матеріально-побутових умов, журналу обліку громадян, яких обслуговує територіальний центр, затверджує Мінсоцполітики в установленому порядку.

6. Територіальний центр забезпечує безоплатне в обсягах, визначених державними стандартами, соціальне обслуговування:

- громадян похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнані інвалідами в установленому порядку;

- громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

 Для окремих структурних підрозділів територіального центру можуть передбачатись особливі умови здійснення безоплатного надання соціальних послуг.

7. Територіальний центр може надавати платні соціальні послуги (в межах наявних можливостей), визначені постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. №12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку» та цим переліком:

- громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

- громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей вищий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

7.1. Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються територіальним центром відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2005 року. №268 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги» і затверджуються директором.

7.2. Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.

7.3. Територіальний центр (у межах наявних можливостей) може надавати соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг, із встановленням диференційованої плати відповідно до законодавства.

7.4. Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами соціальних послуг, надаються за плату.

7.5. У виняткових випадках громадяни, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за надання соціальних послуг  в структурних підрозділах територіального центру в разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Для цього голова районної державної адміністрації   через утворену ним комісію приймає рішення (розпорядження) про звільнення громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, від зазначеної плати.

8. На кожного громадянина, якого обслуговує територіальний центр, ведеться особова справа, в якій міститься заява громадянина, медичний висновок (крім відділення організації надання грошової та натуральної допомоги), документи, що підтверджують право громадянина на надання соціальних послуг та соціальну допомогу. Формування, облік та зберігання особової справи здійснюється у відділенні, яке обслуговує громадянина постійно.

 Документи, що містяться в особовій справі громадянина (крім заяви), поновлюються структурним підрозділом з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації щороку на підставі подання територіального центру шляхом надіслання відповідних запитів.

9. Працівники територіального центру, які здійснюють надання соціальних послуг, зобов'язані сумлінно ставитися до виконання своїх обов'язків, поважати гідність громадян, не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо громадян, яких вони обслуговують, зберігати в таємниці інформацію, отриману під час виконання своїх службових обов'язків, а також інформацію, що може бути використана проти зазначених громадян.

10. Медичними протипоказаннями для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян є наявність у них інфекційних захворювань, залежності від психоактивних речовин, алкоголю, психічних захворювань, що потребують перебування на спеціальному диспансерному обліку.

 У разі виявлення у громадянина зазначених протипоказань працівники територіального центру зобов'язані надати йому інформацію про можливі шляхи отримання необхідного йому соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в інших установах.

11. Надання соціальних послуг громадянам, зазначеним  у пункті 2 цього переліку, структурними підрозділами територіального центру припиняється за письмовим повідомленням громадян у разі:

1) поліпшення стану здоров'я, виходу із складних життєвих обставин, в результаті чого громадянин втрачає потребу в соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);

2) виявлення у громадянина, якого безоплатно обслуговує територіальний центр, працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини) або осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу, або осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду);

3) направлення громадянина до будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, надання громадянину соціальної послуги з догляду вдома в будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів, інших закладах постійного проживання;

4) зміни місця проживання/перебування (за межами адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження територіального центру);

5) поліпшення матеріально-побутових умов, у результаті якого громадянин не потребує соціально-економічних послуг (для громадян, які потребували надання цих послуг у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);

6) грубого,  принизливого ставлення громадянина до обслуговуючого персоналу, соціальних працівників, соціальних робітників та інших працівників територіального центру і його структурних підрозділів;

7) порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);

8) систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння;

9) виявлення медичних протипоказань для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальним центром;

10) надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій призначено щомісячну компенсацію  виплату, допомогу на догляд в установленому законодавством порядку (крім обслуговування у відділенні організації надання адресної натуральної  та грошової допомоги);

11) надання громадянином соціальних послуг іншій особі та отримання ним щомісячної компенсаційної виплати, допомоги на догляд в установленому законодавством порядку;

12) відмови отримувача соціальних послуг або його законного представника від отримання соціальних послуг;

13) невиконання громадянином без поважних причин вимог щодо отримання соціальної послуги з догляду вдома після письмового попередження про припинення чи обмеження її надання або після обмеження надання такої послуги;

14) припинення діяльності територіального центру. В такому разі орган виконавчої влади  вживає заходів до забезпечення надання соціальних послуг особам, які їх отримували в цьому територіальному центрі (розглядає питання щодо можливості надання соціальних послуг громадськими організаціями, фізичною особою, якій призначається щомісячна компенсаційна виплата відповідно до законодавства, тощо).

У разі смерті громадянина надання соціальних послуг також припиняється на підставі доповідної записки соціального робітника та копії свідоцтва про смерть

12. Про припинення надання соціальних послуг громадянина видається наказ, на підставі якого вноситься інформація до електронної бази даних територіального центру і робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із зазначенням дати за підписом завідувача відділення, яке обслуговувало громадянина. Повідомлення про припинення надання соціальних послуг громадянину територіальним центром надсилається до   структурного підрозділу з питань соціального захисту населення  місцевої державної адміністрації.