Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження районної

державної адміністрації          

від 07.02.2017 р. № 66

 

Положення

про експертну комісію архівного відділу

районної державної адміністрації

 

1. Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" та Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004, архівний відділ Тисменицької районної державної адміністрації (далі – архівний відділ), утворює експертну комісію (далі – ЕК) для розгляду методичних та практичних питань, пов’язаних з проведенням експертизи цінності документів, здійснення методичного керівництва і координації діяльності ЕК державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, релігійних організацій (далі – комісії з проведення експертизи цінності документів) та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії (далі - ЕПК) Державного архіву Івано-Франківської області.

 

         2.ЕК є постійно діючим органом.  

 

         3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією і  законами   України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами та положенням про ЕК, затвердженим на підставі Типового положення.

 

          4. До складу ЕК, який затверджується головою районної державної адміністрації, входять працівники архівного відділу та працівники апарату райдержадміністрації. Головою ЕК є, як правило, начальник архівного відділу, а секретарем – головний спеціаліст архівного відділу.

         Секретар за рішенням голови забезпечує скликання засідань ЕК, складає протоколи, доводить до відома заінтересованих державних органів , органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, релігійних організацій (далі – юридичні особи) і окремих осіб рішення ЕК, здійснює облік і звітність про її роботу, веде документацію і забезпечує її зберігання.

ЕК  працює  згідно з річним планом, затвердженим керівником апарату райдержадміністрації.

 

     5.  Завданням ЕК архівного відділу є координація роботи з проведення експертизи цінності документів юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу, розгляд питань про долучення до архівних документів спростування недостовірних відомостей про особу, що містяться в таких документах.

 

6.     ЕК архівного відділу приймає рішення про:

1)     схвалення та подання до ЕПК:

- списків юридичних та фізичних осіб, що є джерелами формування Національного архівного фонду (далі – НАФ) і перебувають у зоні комплектування архівного відділу;

-         описів справ постійного зберігання, внесених до НАФ, та описів справ з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, номенклатур справ юридичних осіб, що є джерелами формування НАФ і перебувають у зоні комплектування архівного відділу;

-         актів про вилучення документів з НАФ, актів про невиправні пошкодження документів НАФ, які зберігаються в архівному відділі, юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу;

-         анотованих переліків унікальних документів НАФ, які зберігаються в архівному відділі, юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу;

2) схвалення :

-         описів справ з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу та у діяльності яких не утворюються документи НАФ;

-         інструкцій з діловодства, положеннь про служби діловодства, архівні підрозділи та ЕК юридичних осіб, що є джерелами формування НАФ і перебувають у зоні комплектування архівного відділу.

 

7.   ЕК  стосовно юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу,  має право: 

-          контролювати дотримання установленого порядку проведення  експертизи цінності документів;

-         вимагати розшуку відсутніх документів НАФ, документів з кадрових питань (особового складу) та письмових пояснень у разі втрати цих документів;

-         одержувати відомості, необхідні для визначення культурної цінності та строків зберігання документів;

-         заслуховувати  на засіданнях їх керівників про стан упорядкування, обліку та збереженості документів;

-         запрошувати на засідання членів ЕК юридичних осіб, а також інших фахівців як консультантів та експертів.

8. Засідання ЕК проводиться не рідше ніж чотири рази на рік і вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини складу її членів.

Рішення ЕК  приймається більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписують голова і секретар ЕК, та набирає чинності з моменту затвердження керівником апарату райдержадміністрації.

Рішення ЕК є обов'язковим для виконання всіма юридичними особами, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу.