Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію

1. До службової в райдержадміністрації належить така інформація:

1) що міститься в документах райдержадміністрації, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності райдержадміністрації або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

2) стосовно сфери оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф "для службового користування". Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Порядок оскарження

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Форми запитів

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді

- від фізичної особи; (зразок)

- від юридичної особи; (зразок)

- від об’єднань громадян; (зразок)

Для оформлення інформаційного запиту

усно: телефон (03436) 2-43-63

письмово: 77400, м. Тисмениця, вул. Галицька, 17 (на конверті вказувати "Публічна інформація");

факс: (03436) 2-43-67;

електронна пошта: admin@tsm.if.gov.ua

ПОРЯДОК

складення та подання запитів на інформацію

1.Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2.Запит на інформацію подається у довільній формі.

3.Запит на інформацію повинен містити:

-прізвище, ім'я, по батькові (для юридичної особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи - найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

-загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

-підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4.Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.

5.Запит на інформацію може бути подано особисто до посадової особи, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6.Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7.У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.

8.На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

9. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

10.У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

11.У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

12.Інформація на запит надається безоплатно.

13.У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації

14.У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3)) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 13 цього Порядку;

4)не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

-прізвище, ім'я, по батькові (для юридичної особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи - найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

-загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Порядок роботи із інформаційними запитами у районній державній адміністрації

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» організацію роботи покладено на сектор роботи із зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації. Для організації проведення реєстрації та обліку інформаційних запитів призначено відповідальну особу по забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації.

Інформаційні запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Запити можуть бути індивідуальними чи колективними.

Письмовий запит подається в довільній формі або відповідно до затвердженої форми.

Запит на інформацію має містити:

- ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Запити на інформацію, які надходять до районної державної адміністрації, приймаються відповідальною особою по роботі із запитувачами інформації в апараті районної державної адміністрації.

У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Для організації роботи із запитами на інформацію відповідальна особа з питань запитів на інформацію забезпечує їх реєстрацію та облік, а саме:

- реєструє їх в день надходження в окремому журналі документообігу ;

- перевіряє на відповідність вимогам статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

- передає інформаційний запит на розгляд голові районної державної адміністрації;

- формує справу, яка містить запит на інформацію, додатки до нього, копії супровідних листів, відповідей заявнику, службові записки, а також листи установ, організацій тощо (відповідальних виконавців), які надійшли за результатами розгляду;

Кожний запит реєструється шляхом присвоєння йому реєстраційного індексу, який включає в себе позначення з урахуванням потреб систематизації, статистики, аналізу, пошуку запитів.

Реєстраційний індекс складається з порядкового реєстраційного номера з початку року, номера за номенклатурою справ.

Реєстраційний індекс запиту та дата його надходження зазначаються в реєстраційно-контрольній формі (журналі) та у реєстраційному штампі, який проставляється на нижньому полі першого аркуша інформаційного запиту праворуч, або на іншому вільному місці, крім місця, призначеного для підшивки документа до справи.

Голова районної державної адміністрації, якому передаються запити після реєстрації, накладає резолюції з дорученням відповідним відділам, посадовим особам апарату щодо надання інформації запитувачам.

Відповідальною особою готується супровідний лист за підписом голови районної державної адміністрації, про відмову у наданні інформації у разі якщо:

- у запиті міститься питання, що не належить до компетенції районної державної адміністрації, або районна державна адміністрація не володіє і не зобов’язана відповідно до повноважень, передбачених законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- у запиті міститься питання про інформацію, що належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до ст.6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Якщо районна державної адміністрації не володіє інформацією, яка міститься у запиті, але їй відомо, хто нею володіє, відповідальна особа зобов’язана направити цей запит належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача.

З резолюцією голови державної адміністрації запит повертається до відповідальної особи, яка заносить зміст доручення в реєстраційно-контрольну форму (журнал).

За резолюцією голови районної державної адміністрації запити передаються на виконання до відділів чи посадових осіб апарату, за місцем знаходження інформації.

Відділи та посадові особи апарату районної державної адміністрації, яким головою державної районної адміністрації доручено розгляд запиту, зобов’язані детально вивчити його та своєчасно надати інформацію запитувачу.

Рішення, які приймаються за запитами, мають бути мотивованими та ґрунтуватися на нормах чинного законодавства.

Відмова в задоволенні запиту надається в письмовій формі з посиланням на чинне законодавство та з вказанням мотивованої підстави для відмови, а також із роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені законодавством строки. Рішення про відстрочку доводиться до запитувача у письмовій формі.

Доступ до публічної інформації

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».

На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту

усно: телефон (03436) 2-43-63

письмово: 77400, м. Тисмениця,  вул. Галицька, 17 (на конверті вказувати "Публічна інформація");