Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Положення про відділ державної реєстрації райдержадміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження районної державної адміністрації

від 05.02.2018р. № 72

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ державної реєстрації райдержадміністрації

 

       1. Відділ державної реєстрації райдержадміністрації (далі - Відділ) є  суб’єктом державної реєстрації прав, який утворюється та ліквідовується головою райдержадміністрації.

2. Відділ підпорядковується голові районної державної адміністрації,а з питань організації роботи керівнику апарату районної державної адміністрації.

        3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, розпорядженнями райдержадміністрації, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

З питань організації і методики ведення роботи у сфері державної реєстрації Відділ враховує рекомендації Міністерства юстиції України.

4.Відділ є структурним підрозділом райдержадміністрації без статусу юридичної особи, має просту негербову печатку відділу та відповідні штамп, бланки. Державні реєстратори мають печатку встановленого законодавством зразка.

 Райдержадміністрація забезпечує Відділ необхідним майном для  реалізації вимог чинного законодавства України.

 Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету. Гранична чисельність працівників Відділу визначається розпорядженням райдержадміністрації.

         5. Метою Відділу є забезпечення реалізації державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в межах повноважень і способом, передбаченими законодавством України, нормативно-правовими актами та цим Положенням.

6. Основним завданням Відділу є державна реєстрація, а саме:

-  державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, тобто офіційне визнання та підтвердження фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

-  державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, тобто офіційне визнання шляхом засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій відповідно до законодавства.

       Відділ у встановленому порядку:

      1) Забезпечує проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону;

      2) Вживає в межах компетенції заходів щодо ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

      3) Забезпечує взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до закону;

      4) Забезпечує ведення та зберігання:

-  реєстраційних справ,

- облікових справ, які сформовані Відділом під час проведення державної реєстрації прав;

- інвентаризаційних справ, переданих суб'єктами господарювання після проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна;

      5) Вносить пропозиції щодо удосконалення роботи суб'єкта державної реєстрації прав;

      6) Забезпечує державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та проведення інших реєстраційних дій відповідно до законодавства;

      7) Забезпечує надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до законодавства;

      8) Вживає в межах компетенції заходів щодо ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

       9) Забезпечує ведення реєстраційних справ щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

      10) Проводить аналіз та опрацювання інформації з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців;

      11) Сприяє висвітленню в засобах масової інформації матеріалів щодо стану державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

      12)  Інформує райдержадміністрацію про стан виконання відділом завдань з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

      13) Здійснює інші покладені на Відділ повноваження згідно з чинним законодавством.

      7.  Відділ має право:

      1)  Одержувати безкоштовно в установленому порядку:

- від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для державної реєстрації прав;

- від акредитованих суб'єктів та/або центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації інформацію, оригінали документів, інші матеріали, необхідні для виконання своїх функцій;

      2) Під час проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки використовувати відомості Державного земельного кадастру шляхом безпосереднього доступу до нього у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

      3) Інформувати райдержадміністрацію у разі покладання на Відділ роботи, що не відноситься до його завдань та функцій, а також у випадках, коли відповідні організації, установи, органи чи їх посадові особи не надають документи та інші матеріали, необхідні для виконання Відділом покладених на нього завдань та функцій;

     4) Подавати пропозиції райдержадміністрації з питань удосконалення організації  роботи Відділу;

      5) Ініціювати залучення спеціалістів райдержадміністрації, комунальних підприємств, установ та організацій, а також об'єднань громадян, представників інститутів громадянського суспільства (за відповідним погодженням) з питань, що пов'язані з виконанням Відділом покладених на нього завдань та функцій;

     8. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян тощо.

      9. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з облдержадміністрацією.

      10. Начальник відділу відповідно до покладених на нього завдань державного реєстратора з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно:

        1) Встановлює відповідність заявлених прав і поданих/отриманих  документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема:

-відповідність обов'язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, встановлених законом;

-відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав;

-відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяжень, що містяться  у Державному реєстрі прав, відомостям, що  містяться у поданих документах;

- наявність обтяжень прав на нерухоме майно;

-наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин  пов'язує можливість виникнення, переходу,  припинення речових прав, що підлягає державній реєстрації.

        1.1 Перевіряє документи на наявність підстав проведення реєстраційних дій,  зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення.

       1.2 Під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, обов’язково запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних носіїв інформації,що містять відомості, необхідні для проведення державної реєстрації прав, чи у разі  відсутності необхідних відомостей в єдиних та державних реєстрах, доступ до яких визначено  Законом України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником.

       1.3 Під час проведення реєстраційних дій обов’язково використовує відомості Державного земельного кадастру та Єдиного реєстру дозвільних документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, а також використовує відомості, отримані у порядку інформаційної взаємодії Державного реєстру прав з Єдиним державним реєстром судових рішень.

      1.4 Відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до відкритого розділу або спеціального розділу Державного реєстру прав відповідні відомості про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав.

      1.5 Присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна під час проведення державної реєстрації прав.

      1.6 Виготовляє електронні копії документів, поданих у паперовій формі, та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав (у разі якщо прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав здійснюється державним реєстратором).

      1.7 Самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав.

      1.8 Формує за допомогою Державного реєстру прав документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав.

      1.9  Формує і веде  реєстраційні справи у паперовій формі.

      1.10 Здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

      2) Здійснює загальне керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між посадовими особами відділу, організовує, координує та контролює їх роботу, аналізує стан виконавської дисципліни у відділі.

     3)Вносить на розгляд керівника апарату райдержадміністрації пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно і реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців.

     4) Забезпечує виконання покладених на відділ завдань, спрямованих на реалізацію державної політики  у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно,  реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

     5) Звітує перед головою районної державної адміністрації  щодо виконання покладених на відділ державної реєстрації  завдань та планів роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно,  реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

     6) Вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо структури відділу.

     7) Здійснює особистий прийом юридичних та фізичних осіб, проводить роз’яснювальну роботу з питань, що належать до компетенції відділу, опрацьовує відповідно до резолюцій керівництва та напрямів роботи відділу у встановлені строки скарги, листи, клопотання, заяви органів виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, громадян та готує за ними відповіді.

     8)  Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.                                                                

. Структура Відділу затверджується головою райдержадміністрації.

     11. Права, обов’язки і відповідальність працівників Відділу визначені у посадових інструкціях, які затверджуються керівником апарату районної державної адміністрації.

     12.  Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

     13. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова райдержадміністрації за пропозицією начальника відділу  відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого №228 ( Офіційний вісник України, 2002 р., №9, ст..414)

     14. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.