Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Положення про відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації

                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                розпорядження районної

                                                державної адміністрації

                                                від 17 лютого  2017 р. №89

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації

 

         1. Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації утворюється головою районної державної адміністрації, входить до складу апарату і в межах району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

         2. Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю підпорядковується голові районної державної адміністрації, а з питань організації роботи апарату районної державної адміністрації – керівнику апарату районної державної адміністрації.  

         3. Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.  

         4. Вид відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю та його статус як юридичної особи публічного права визначаються головою районної державної адміністрації.

         5. Основним завданням відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю є забезпечення реалізації державної політики у відповідній сфері.

         6. Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

         1) забезпечує взаємодію районної державної адміністрації з підпорядкованими установами, відділами і управліннями, районною радою, міською, селищними, сільськими радами та їх виконавчими комітетами; надає методичну і практичну допомогу в організації роботи виконкомів міської, селищних, сільських рад, органів місцевого самоврядування та громадської самоорганізації населення;

         2) аналізує протоколи засідань і рішення виконкомів  міської, селищних та сільських рад;

         3) аналізує узагальнені звіти про виконання виконавчими комітетами делегованих повноважень органів виконавчої влади;

         4) організовує контроль за виконанням відділами, управліннями райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування указів, актів та доручень Президента України, документів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень обласної та районної державних адміністрацій, рішень обласної та районної рад з питань, віднесених до компетенції відділу;

         5) вивчає, узагальнює і поширює нові форми та методи діяльності місцевих органів влади, надає їм практичну і методичну допомогу в організації роботи;

         6) за дорученням голови районної державної адміністрації, першого заступника, заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації разом з іншими відділами апарату районної державної адміністрації вивчає стан роботи, дотримання виконавської дисципліни у відділах, управліннях районної державної адміністрації, виконкомах міської, селищних, сільських рад, виконання ними законів України, указів і розпоряджень Президента України, документів Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, рішень районної ради, розпоряджень обласної та районної державних адміністрацій; надає практичну допомогу на місцях, інформує керівництво районної державної адміністрації з цих питань;

         7) працівники відділу беруть участь у засіданнях колегії районної державної адміністрації, нарадах із головами та секретарями місцевих рад, засіданнях виконкомів міської, селищних та сільських рад, інших заходах, що проводяться на місцях;

         8) за дорученням керівництва районної державної адміністрації забезпечує підготовку та проведення засідань колегії районної державної адміністрації, нарад, семінарів, навчання працівників відділів та управлінь районної державної адміністрації, виконкомів міської, селищних та сільських рад, заходів з відзначення у районі державних свят, пам’ятних історичних дат та висвітлення інформації про них;

         9) отримує від відповідних державних органів, установ та організацій необхідні для роботи документи та матеріали, які узагальнює, готує пропозиції для керівництва районної державної адміністрації, вищестоящих органів державної влади;

         10) здійснює організаційне і методичне забезпечення заходів щодо підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міського голів, всеукраїнських і місцевих референдумів, надає допомогу виборчим комісіям та органам виконавчої влади і місцевого самоврядування з цих питань;

         11) розглядає за дорученням керівництва районної державної адміністрації листи підприємств, установ та організацій, усні і письмові звернення громадян, готує за ними відповідні пропозиції чи відповіді, здійснює контроль за їх реалізацією;

         12) готує висновки до пропозицій про зміни адміністративно-територіального устрою в районі та проекти рішень районної ради з цих питань;

         13) за пропозиціями відділів, управлінь, територіальних підрозділів, підприємств, установ, організацій готує проекти планів роботи районної державної адміністрації, разом з іншими відділами та управліннями здійснює контроль за їх виконанням;

         14) щомісячно і щотижнево готує плани основних заходів, що проводяться в населених пунктах району державними органами і громадсько-політичними організаціями, здійснює організаційне забезпечення участі в них керівництва районної державної адміністрації;

         15) готує проекти розпоряджень районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу, здійснює контроль за їх виконанням;

         16) взаємодіє з управлінням з організаційної роботи апарату обласної державної адміністрації та управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації, організовує для них підготовку матеріалів з питань, що належать до компетенції відділу;

  17) аналізує діяльність інститутів громадянського суспільства в районі;

18) готує пропозиції щодо здійснення райдержадміністрацією заходів з метою створення належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства в районі, їх залучення до формування та реалізації державної і регіональної політики;

19) спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації організовує публічні заходи райдержадміністрації за участю представників інститутів громадянського суспільства;

20) забезпечує розроблення та координує реалізацію районних програм з питань, що належать до компетенції відділу;

21) спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації проводить консультації з громадськістю, зокрема публічні громадські обговорення;

22) узагальнює висновки, пропозиції та зауваження, що надійшли під час проведення консультацій з громадськістю, сприяє врахуванню громадської думки під час прийняття рішень райдержадміністрацією;

23) сприяє роботі громадської ради при Тисменицькій райдержадміністрації;

24) організовує вивчення громадської думки щодо діяльності райдержадміністрації, проблемних питань району, готує пропозиції за результатами відповідних досліджень;

25) організовує подання до засобів масової інформації про роботу районної державної адміністрації;

26) здійснює моніторинг проведення мирних зібрань, організовує в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації розгляд вимог учасників зазначених акцій та інформує про результати їх розгляду;

27) готує пропозиції щодо підтримки суспільно значущих громадських ініціатив в районі;

28) забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в районі;

29) інформує управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації про найважливіші суспільно-політичні події, що відбуваються в районі;

5

*

30) бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації щодо діяльності голови районної державної адміністрації, а також сприяє їх поширенню, організовує брифінги та прес-конференції за участю керівництва райдержадміністрації;

31) бере участь в організації та проведенні офіційних заходів з відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам’ятних дат, історичних подій тощо;

32) готує та розміщує, у межах компетенції, інформаційні матеріали на офіційному веб-сайті Тисменицької районної державної адміністрації;

33) сприяє безперешкодній діяльності засобів масової інформації усіх форм власності та утвердженню свободи слова;

34) проводить аналіз та узагальнює інформацію про ситуацію в інформаційному просторі району шляхом моніторингу засобів масової інформації;

35) здійснює підготовку оперативної інформації про основні події в районі та діяльність райдержадміністрації;

         36) розподіл обов’язків між працівниками відділу здійснює начальник відділу згідно з посадовими інструкціями.

         7. Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

         1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

         2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

         3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

         4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

         5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

6) використовувати електронні системи зв’язку і комунікації райдержадміністрації;

7) вносити, в установленому порядку, пропозиції щодо удосконалення системи забезпечення інформаційної відкритості місцевих органів виконавчої влади та отримання громадянами інформації про їх діяльність;

8) проводити консультації зі структурними підрозділами районної державної адміністрації з метою попередження кризових ситуацій у взаємовідносинах: влада - засоби масової інформації;

9) налагоджувати і підтримувати зв’язки з державними, громадськими та іншими суб’єктами інформаційної інфраструктури з метою залучення їх до спільного вирішення завдань;

10) вносити пропозиції щодо проведення заходів із питань, що входять до компетенції відділу.

         8. Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

         9.  Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією в установленому законодавством порядку. 

         10. Начальник відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації:

         1) здійснює керівництво відділом організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

         2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації;

         3) визначає розподіл обов’язків між працівниками відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації, координує та контролює їх діяльність;

         4) планує роботу відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

         5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації;

         6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації завдань та затверджених планів роботи;

         7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

         8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації, та розробляє проекти відповідних рішень;

         9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

         10) представляє інтереси відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

         11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

         Накази нормативно – правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

         12) здійснює добір кадрів;

         13) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації;

         14) подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо:  призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

         15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації;

         16) забезпечує дотримання працівниками відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

         17) здійснює інші повноваження, визначені законом.

         11. Накази начальника відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації.

         12. Начальник відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації.

         13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

         14. Штатний розпис та кошторис відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації затверджує голова районної державної адміністрації.