Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Порядок роботи із інформаційними запитами у районній державній адміністрації

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» організацію роботи покладено на сектор роботи із зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації. Для організації проведення реєстрації та обліку інформаційних запитів призначено відповідальну особу по забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації.

Інформаційні запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Запити можуть бути індивідуальними чи колективними.

Письмовий запит подається в довільній формі або відповідно до затвердженої форми.

Запит на інформацію має містити:

- ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Запити на інформацію, які надходять до районної державної адміністрації, приймаються відповідальною особою по роботі із запитувачами інформації в апараті районної державної адміністрації.

У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Для організації роботи із запитами на інформацію відповідальна особа з питань запитів на інформацію забезпечує їх реєстрацію та облік, а саме:

- реєструє їх в день надходження в окремому журналі документообігу ;

- перевіряє на відповідність вимогам статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

- передає інформаційний запит на розгляд голові районної державної адміністрації;

- формує справу, яка містить запит на інформацію, додатки до нього, копії супровідних листів, відповідей заявнику, службові записки, а також листи установ, організацій тощо (відповідальних виконавців), які надійшли за результатами розгляду;

Кожний запит реєструється шляхом присвоєння йому реєстраційного індексу, який включає в себе позначення з урахуванням потреб систематизації, статистики, аналізу, пошуку запитів.

Реєстраційний індекс складається з порядкового реєстраційного номера з початку року, номера за номенклатурою справ.

Реєстраційний індекс запиту та дата його надходження зазначаються в реєстраційно-контрольній формі (журналі) та у реєстраційному штампі, який проставляється на нижньому полі першого аркуша інформаційного запиту праворуч, або на іншому вільному місці, крім місця, призначеного для підшивки документа до справи.

Голова районної державної адміністрації, якому передаються запити після реєстрації, накладає резолюції з дорученням відповідним відділам, посадовим особам апарату щодо надання інформації запитувачам.

Відповідальною особою готується супровідний лист за підписом голови районної державної адміністрації, про відмову у наданні інформації у разі якщо:

- у запиті міститься питання, що не належить до компетенції районної державної адміністрації, або районна державна адміністрація не володіє і не зобов’язана відповідно до повноважень, передбачених законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- у запиті міститься питання про інформацію, що належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до ст.6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Якщо районна державної адміністрації не володіє інформацією, яка міститься у запиті, але їй відомо, хто нею володіє, відповідальна особа зобов’язана направити цей запит належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача.

З резолюцією голови державної адміністрації запит повертається до відповідальної особи, яка заносить зміст доручення в реєстраційно-контрольну форму (журнал).

За резолюцією голови районної державної адміністрації запити передаються на виконання до відділів чи посадових осіб апарату, за місцем знаходження інформації.

Відділи та посадові особи апарату районної державної адміністрації, яким головою державної районної адміністрації доручено розгляд запиту, зобов’язані детально вивчити його та своєчасно надати інформацію запитувачу.

Рішення, які приймаються за запитами, мають бути мотивованими та ґрунтуватися на нормах чинного законодавства.

Відмова в задоволенні запиту надається в письмовій формі з посиланням на чинне законодавство та з вказанням мотивованої підстави для відмови, а також із роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені законодавством строки. Рішення про відстрочку доводиться до запитувача у письмовій формі.